El a kezekkel az adataimtól!

Az alábbi tartalmak aktualitásukat vesztették.

A legfrissebb tájékoztatók a

VÁLASZTASZ.HU

oldalon találhatók.

Az alábbi folyamatábra megmutatja, mit kell tennie adatai védelmében a választási kampányok során. Keresse ki az ábrán, mi a teendő, és lejjebb olvashatja a további lépések részleteit!

Fontos tudnia: A telefonos és az emailes megkeresés jogilag más kategóriába esik, mint a postai megkeresés!

Smsben, mobiltelefonon, vezetékes telefonon és emailben csak akkor kereshetik meg kampány céljából, ha Ön korábban megadta adatait a jelöltnek vagy jelölő szervezetnek (pártnak), és hozzájárult az adatai kampánycélú kezeléséhez. Ha Ön nem járult ehhez hozzá, az Ön adatait jogtalanul kezelik.

Postai levélben viszont az Ön hozzájárulása nélkül is megkereshetik jelöltek vagy jelölő szervezetek kampány céljából. Nevét és lakcímét a központi névjegyzékből vagy a személyiadat- és lakcímnyilvántartásból kérhetik el, amennyiben Ön nem tiltja meg adatai kiadását.

A megoldások:

Kérje a jelölttől vagy a jelölőszervezettől adatai törlését!

Elképzelhető, hogy adatait Ön adta meg egy jelöltnek vagy jelölő szervezetnek, például egy aláírásgyűjtő kampány során. Előfordulhat, hogy Ön adatainak megadásakor észrevétlenül hozzá is járult ezek kampánycélból történő felhasználásához, például úgy, hogy szándéka szerint csupán egy tájékoztató hírlevélre iratkozott fel, ám a sietve kitöltött adatlap kisbetűs záradéka szerint Ön aláírásával hozzájárult adatai kampány céljából történő felhasználásához.

Ha már megadta adatait egy szervezetnek, akkor is kérheti, hogy személyes adatait nyilvántartásukból töröljék. Ehhez az adott szervezetet kell megkeresnie. Az információs önrendelkezésről szóló 2011. évi CXII. törvény 14. § c) és 17. § (2) b) alapján kérheti személyes adatai azonnali hatállyal történő törlését. Kérelmét írásban juttassa el a jelölthöz vagy jelölő szervezethez, és tértivevénnyel adja postára. (A tértivevényt és a levél másolatát őrizze meg: ha nem törölnék adatait, ezekkel a dokumentumokkal tudja bizonyítani, hogy kérte adatai törlését, és kezdeményezhet további eljárást.)

Adatainak önkéntes kiadását úgy előzheti meg, ha nagyon alaposan átnéz minden olyan iratot, formanyomtatványt, amelyen személyes adatokat ad meg, ügyelve a nehezen észrevehető hozzájáruló nyilatkozatokra is.

Tiltsa meg, hogy kiadják adatait kampány és egyéb célokból!

Kérelmezheti, hogy a központi névjegyzékből semmilyen adatát – azaz nevét, lakcímét – se adják ki pártoknak vagy jelölteknek kampány céljából.

Kérelmezheti egyúttal – ugyanazon a formanyomtatványon –, hogy adatait kiadják a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásából.

A kérelem személyesen, vagy levélben is benyújtható (ehhez a formanyomtatvány itt érhető el), vagy az interneten is benyújthatja. Itt találja megyénkénti, településenkénti (kerületenkénti) bontásban a Helyi Választási Irodák elérhetőségeit.

Az adatokat csak az adott választásokon már nyilvántartásba vett jelöltek és jelölőszervezetek kaphatják meg. Ha tehát a következő választások előtt még időben megtiltja adatai kiadását, a következő kampányok során már nem kereshetik meg Önt.

Forduljon a NAIH-hoz vagy kezdeményezzen adattörlési pert!

  • Ha nem járult hozzá adatai (mobiltelefonszám, e-mail) kiadásához, mégis megkeresték pártok vagy jelöltek,

ÉS / VAGY

  • kifejezetten megtiltotta adatai (név, vezetékes telefonszám, lakcím) kampánycélú kiadását, ám adatkiadást tiltó kérelme elfogadása után kiadták adatait pártoknak vagy jelölteknek,

két lehetősége van:

(1) A Nemzeti Adatvédelmi és Információs Hatósághoz (NAIH) fordulhat.

A Hatóságnak címzett levélben joga van bejelentést tenni személyes adatai kezelésével kapcsolatban. A bejelentésnek nincs semmilyen formai követelménye, és az eljárásban nincs szükség jogi képviseletre. Egyszerűen egy hivatalos levélben ismertesse a vélelmezett jogsértést, és csatolja a jogellenes adatkezelésről szóló bizonyítékait: pl. egy párttól kapott emailt kinyomtatva, vagy a postán kapott sérelmezett kampányanyag másolatát a postai bélyegzővel; a Helyi Választási Iroda határozatának egy példányát, amelyben helyt adnak az adatkiadás tiltására irányuló kérelmének; a pártnak írt adattörlést kérő levele és a hozzá tartozó tértivevény másolatát stb. A Hatóságnak tértivevénnyel adja postára bejelentését.

Jó tudnia: a vezetékes telefonhívással kapcsolatos megkeresések bizonyos esetekben a NAIH állásfoglalása szerint előzetes hozzájárulás nélkül is jogszerűek. Ezzel ellentétes jogi álláspontunkra azonban felhívtuk a NAIH figyelmét is – a bejelentésben támaszkodhat a levelünkben található érvekre.

Update: a NAIH tudomásul vette levelünket, azonban érdemi válaszra nem méltatta, csupán annyit közölt válaszában: "megfontolja" álláspontunkat.

(2) Adattörlési pert kezdeményezhet.

A NAIH-nak tett bejelentés után vagy helyett peres úton is eljárhat személyes adatai törlésének érdekében. Ha előbb a NAIH-hoz fordul, ám az eljárás nem jár eredménnyel, bíróságon ezután is indíthat adattörlési pert. Ha azonban rögtön a peres eljárást választja, a NAIH-hoz ezután már nem fordulhat. A per – az Ön választása szerint – az Ön lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszéken is megindítható.

Megosztás

Kapcsolódó hírek

Módosították az adatvédelmi törvényt

Már a köztársasági elnök aláírására vár az adatvédelmi törvény módosítása, amely a személyes adatok védelmére és a közérdekű adatok nyilvánosságára vonatkozó számos fontos szabályt érint. Pontosították a közérdekű adat fogalmát, változtak a személyes adatoknak az Európai Gazdasági Térségen kívülre továbbításának szabályai. A jövőben a módosítás nyomán megtudhatjuk, hogy a közfeladatot ellátó személyek mennyit keresnek, és az Alkotmánybíróság által kifogásolt döntés-előkészítő, illetve belső használatú adatok definíció is kikerült a törvényből, hogy helyét egy a nyilvánosságot hasonlóan korlátozó szabálynak adja át.

Genetikai adatvédelmi törvény készül

Várhatóan 2005. szeptember 30-án lép hatályba a humángenetikai adatok védelméről, valamint a genetikai vizsgálatok és kutatások szabályairól szóló törvény.