Aláírást gyűjtene petícióhoz, helyi népszavazási kezdeményezéshez? Segítünk!

Akár helyi népszavazás kezdeményezéséhez, akár egy petícióhoz szeretne aláírásokat gyűjteni, az aláírások (és egyéb adatok, pl. név, cím stb.) gyűjtésével Ön személyes adatok adatkezelőjévé válik. Ezzel kapcsolatban törvényes kötelezettségei keletkeznek – az Ön saját érdekében és az aláírást adó személyek jogainak védelmében is fontos tudnia, mik az Ön kötelezettségei. Ebben az 1x1-ben ehhez adunk segítséget.

1. Az aláírásgyűjtés kötelező bejelentésének módja, segítség a kérelem kitöltéséhez

2. Mit kell tartalmaznia az aláírásgyűjtő ívnek?

3. Mit tartalmazzon a kötelező adatvédelmi (hozzájárulás és) tájékoztatás?

4. Hol (nem) lehet aláírást gyűjteni?


1. Be kell jelentenie az aláírásgyűjtést

A Nemzet Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (NAIH) kell kérnie, hogy nyilvántartásba vegyék az adatkezelést, még az aláírásgyűjtés megkezdése előtt. Ezt emailen vagy postai úton is megteheti: töltse ki az itt található adatlapot, a kinyomtatott aláírt példányból 1 példányt őrizzen meg, egy másik példányt pedig szkennelje be és küldje el az ugyfelszolgalat@naih.hu email címre, vagy pedig tértivevénnyel postázza a NAIH részére erre a címre: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. (Online is benyújthatja a kérelmet, de ehhez egy programot kell letöltenie a NAIH honlapjáról.)

Minden egyes petíciót, népszavazási kezdeményezést be kell jelentenie – akkor is, ha egy korábbival azonos a témájuk, és akkor is, ha ugyanaz a kezdeményező, mint korábban!

Segítség az adatlap kitöltéséhez:

1. Az adatkezelő adatai: ezek annak a személynek vagy szervezetnek – Önnek vagy az Ön szervezetének – az adatai, aki az aláírásokat gyűjti és tárolja. Pl. ha Ön a népszavazási kezdeményezés szervezője, vagy a petíciós kampány szervezője, az Ön adatait kell ideírni.

(Az adószámot hagyja üresen, ha Ön magánszemélyként – nem párt vagy egyesület nevében – gyűjt aláírásokat.)

2. A tényleges adatkezelés pontos címe: Annak a helynek a címe,ahol az aláírt íveket gyűjtik. Üresen hagyhatja, ha a saját, előző pontban megadott címén tárolja az aláírásokat.

"Az Infotv. 68. § (4) bekezdés alá tartozó bejelentés?": "NEM" a válasz, ha Ön helyi népszavazás kezdeményezéshez vagy petícióhoz gyűjt aláírásokat.

3. Az adatkezelés célja: ebből pontosan ki kell derülnie, mit kíván tenni az aláírásokkal.

Pl.: "Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 13/2014. (V.12.) önkormányzati rendeletének hatályon kívül helyezésére irányuló helyi népszavazási kezdeményezés"

Vagy: "Petíció a szegregált oktatást segítő miniszteri rendelettervezet ellen"

FIGYELEM: Ha túl általános célt ad meg, kérelmét elutasíthatják!

Pl. NEM elég konkrét adatkezelési célok: "A miskolci önkormányzat szegregációs rendeletei elleni népszavazási kezdeményezések", "Petíciók a kormány politikája ellen"

4. Az adatkezelés jogalapja:

Ha petícióról van szó: "az érintettek önkéntes, határozott és tájékozott hozzájárulása".

Ha népszavazási kezdeményezésről van szó: "a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény 44. § (1)-(3) bekezdései"

5. Adatfeldolgozás:

Ezeket a rovatokat hagyja üresen, ha senkit nem bíz meg az Ön adatkezeléséhez kapcsolódó technikai feladatokkal (például adatrögzítés, tárolás). Ha ilyen feladatokkal más személyt vagy szervezetet bíz meg, akkor vele írásban adatfeldolgozási szerződést kell kötnie. Itt az adatfeldolgozót (a megbízottat) azonosító adatokat kell megadnia.

6. Az adatkezelő által kezelt személyes adatok:

6.1. Az érintettekre vonatkozó adatok: azon adatok, amelyeket az aláíróknak meg kell adnia.

Petíció esetén: legalább "név, aláírás, az a tény, hogy az érintett a petíciót támogatja", valamint minden további adat tételes felsorolása, amelyet az aláíróktól kér (pl. lakóhely, vagy személyi azonosító stb.).

Népszavazási kezdeményezés esetén: "a választópolgár családi- és utóneve, személyi azonosítója, anyja születési családi- és utóneve, a választópolgár aláírása, valamint az a tény, hogy a választópolgár a népszavazási kezdeményezést támogatja".

6.2. Az adatok kezelésének időtartama:

Petíció esetén: adjon meg konkrétan kezdő- és végdátumokat, pl. "2015. december 1. – 2016. június 30."

FIGYELEM! A megjelölt kezdődátumnál nem kezdheti korábban az aláírásgyűjtést, és a végdátumnál tovább nem őrizheti meg az adatokat, és nem is használhatja fel őket ezután, hanem meg kell semmisítenie őket!

Végdátum helyett írhatja azt is: "a cél megvalósulásáig".

Népszavazási kezdeményezés esetén:

1. Írja ide ezt: "Az adatkezelés kezdete az aláírásgyűjtő ívek hitelesítésének dátuma: [írja ide a dátumot]." ÉS

2. Írja ide ezt is: "Az adatkezelés végdátuma népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény 47. § (1) bekezdés, valamint az 51. § (3)–(4) bekezdések szerint."

6.3. Az adatok forrása: "az érintettek".

7. Adattovábbítás:

Petíció esetén: adja meg annak a szervezetnek, intézménynek, személynek az adatait, akihez a petíciót el kívánja juttatni.

Népszavazási kezdeményezés esetén: adja meg annak a helyi választási irodának az adatait, amelyik az aláírásgyűjtő íveket ellenőrizni fogja.

8. Az érintettek köre:

Petíció: a lehetséges aláírók köre, pl. " a szegregációt segítő minisztériumi rendelettervezetet ellenző állampolgárok"

Népszavazási kezdeményezés esetén: pl. "Miskolc város helyi népszavazáson választani jogosult lakosai"

 

Írja alá az adatlapot, akár emailben (szkennelve), akár postán küldi el a NAIH-nak!

További segítséget a kitöltéshez itt talál.


2. Mit kell tartalmaznia az aláírásgyűjtő ívnek?

Petíció esetén:

1. minden egyes aláírásgyűjtő lapot számozzon meg (folytonos számozással),

2. minden lapra vezesse rá a NAIH-tól nyilvántartásba vételi kérelmére válaszul kapott nyilvántartási számát,

3. minden lap tetejére írja rá, hogy milyen ügyben és kinek szól a petíció,

4. minden lapra írja rá az adatvédelmi hozzájárulást és tájékoztatást.

Népszavazási kezdeményezés esetén ezzel nincs különösebb dolga – használja a Nemzeti Választási Iroda által kínált mintaívet! A hitelesített, záradékolt aláírásgyűjtő ívek tartalmaznak minden szükséges információt. De ebben az esetben is készítenie kell és mellékelnie kell az aláírásgyűjtő ívekhez egy adatvédelmi tájékoztatást (ld. lejjebb)


3. Mit tartalmazzon az adatvédelmi (hozzájárulás és) tájékoztatás?

Az adatvédelmi hozzájárulást és tájékoztatást petíciók esetén minden aláírásgyűjtő lapon helyezze el. Népszavazási kezdeményezés esetén pedig az adatvédelmi tájékoztatást az aláírásgyűjtés helyén jól láthatóan helyezze el, és minden aláírónak ajánlja figyelmébe még aláírás előtt a tájékoztatást.

Petíciók esetében ez szerepeljen a lapon: (csupán javaslat, de minden kötelező elemet tartalmaz)

"A jelen aláírásgyűjtő íven található személyes adataim kezeléséhez önkéntes, tájékozott és határozott hozzájárulásomat adom az alábbiakban részletezettek szerint.

Az ezen az aláírásgyűjtő íven található személyes adatok adatkezelője [A petíció szervezőjének neve], elérhetősége [E-mail cím, telefonszám]. Az adatkezelés célja petíció benyújtása [Ide írja le a petíció címzettjét, célját] ügyben. Az adatkezelés időtartama [Kezdő- és céldátum]. Az adatokhoz az adatkezelőn kívül hozzáférhet még: [Írja ide azt, akinek a petíciót benyújtja majd].

Az adatkezelés az érintettek jelen aláírásgyűjtő íven szereplő aláírásával kifejezett önkéntes hozzájárulásán alapul. Az adatkezelés nyilvántartási száma: [ide írja a NAIH-tól kapott nyilvántartási számát]. Az adatkezelő elérhetőségén bármikor kérheti személyes adatai törlését, helyesbítését, az adatkezelésről tájékoztatást kérhet az adatkezelésről. Amennyiben az adatkezelő az ilyen kéréseket nem teljesíti, vagy egyéb, az Ön jelen aláírásgyűjtő íven tárolt személyes adataival kapcsolatos jogsérelme esetén jogait az információszabadságról és információs önrendelkezésről szóló 2011. év CXII. törvény 21. § szerint bíróságon érvényesítheti, vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat."

Helyi népszavazási kezdeményezés esetén: (csupán javaslat, de minden kötelező elemet tartalmaz)

"Az aláírásgyűjtő íveken található személyes adatok adatkezelője [A petíció szervezőjének neve], elérhetősége [E-mail cím, telefonszám]. Az adatkezelés célja helyi népszavazás kezdeményezése [ide írja a kezdeményezett népszavazás helyét] településen / kerületben / megyében az alábbi kérdésről: [Ide másolja át a hitelesített népszavazási kérdést]. Az adatkezelés időtartamának kezdete az aláírásgyűjtő ívek hitelesítésével dátuma: [írja ide a dátumot]. Az adatkezelés a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Nsztv.) 47. § (1) bekezdés, valamint az 51. § (3)–(4) bekezdések szerinti ideig tart. Az adatokhoz az adatkezelőn kívül az aláírások ellenőrzésében illetékes választási iroda fér hozzá az aláírások érvényességének ellenőrzése céljából.

Az adatkezelés a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint az Nsztv. 44. § (1)-(3) bekezdésein alapul, az adatok megadása önkéntes, a népszavazási kezdeményezést támogató aláírás az Nsztv. 44. § (1) bekezdés szerint vissza nem vonható. Az adatkezelés nyilvántartási száma: [ide írja a NAIH-tól kapott nyilvántartási számát]. Az adatkezelő elérhetőségén bármikor kérheti személyes adatai helyesbítését, az adatkezelésről tájékoztatást kérhet az adatkezelésről. Amennyiben az adatkezelő az ilyen kéréseket nem teljesíti, vagy egyéb, az Ön jelen aláírásgyűjtő íven tárolt személyes adataival kapcsolatos jogsérelme esetén jogait az információszabadságról és információs önrendelkezésről szóló 2011. év CXII. törvény 21. § szerint bíróságon érvényesítheti, vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat."


4. Hol lehet aláírást gyűjteni?

Ha közterületen szeretne aláírást gyűjteni (pl. standot felállítani), ehhez az önkormányzattól kell engedélyt kérnie előbb.

Helyi népszavazási kezdeményezéshez tilos aláírást gyűjtenie az alábbi helyeken, helyzetekben:

  • munkahelyen, vagy munkavégzési kötelezettség teljesítése közben
  • Honvédségnél, központi államigazgatási szerveknél szolgáló emberektől szolgálat közben
  • tömegközlekedési eszközön
  • önkormányzati szervek hivatali helyiségeiben
  • orvosi rendelőkben, kórházakban, egyéb egészségügyi szolgáltató helyiségben (a magánrendelők kivételek, de álláspontunk szerint aláírás itt sem gyűjthető, mert a választópolgár kiszolgáltatott, nem tud önkéntesen aláírni)
  • egyetemeken, főiskolákon, középiskolákban, más köznevelési és felsőoktatási intézményekben
Megosztás: 

Kapcsolódó hírek

Kommentek