KISOKOS: Iskolák egyházi fenntartásba adása

Habár az iskolarendszer működtetése elsősorban az állam feladata, lehetőség van arra, hogy egyes iskolákat az egyház átvegyen, átvállalva azok fenntartását. Ebben az esetben kérdésként merül fel, hogy ki dönthet az átadásról, milyen speciális szabályokkal kell számolniuk az iskolában maradóknak, valamint, hogy milyen lehetőségeik vannak azoknak, akik ragaszkodnak a vallásilag és világnézetileg semleges oktatáshoz.

 1. Az iskolánkat lehet, hogy átadják valamelyik egyháznak. Ez hogy lehetséges? Nem az állam feladata lenne az iskolák fenntartása?
 2. Ki dönt az iskola átadásáról? Megkerülhető a diákok és szülők közössége?
 3. Úgy látom, hogy a szülők és a diákok nagy része támogatná az iskolánk átadását az egyháznak. Mit tehetek, ha nem akarom egyházi iskolába járatni gyermekemet?
 4. Még korábban az egyház átvette a településünkön lévő iskolát. Melyik lesz az új kötelező felvételt biztosító iskola?
 5. Az iskolánk egyházi fenntartású lett. Milyen eltérő szabályokkal kell számolnunk?
 6. Úgy tudtam, hogy választani lehet hittan és erkölcstan között. Az iskolában mégis azt mondták, hogy csak hittan van. Hogy lehet ez? Kérhetünk felmentést a hittanóra alól?

1. Az iskolánkat lehet, hogy átadják valamelyik egyháznak. Ez hogy lehetséges? Nem az állam feladata lenne az iskolák fenntartása?

  A közoktatási feladatok ellátásáról és az oktatási rendszer megalkotásáról és fenntartásáról az államnak kell gondoskodnia. Az állam által megalkotott oktatási rendszerrel kapcsolatban alapvető elvárás, hogy biztosítsa mindenki számára a vallásilag és világnézetileg semleges oktatás lehetőségét.

  A köznevelési törvény (2011. évi CXC., „Nkt.”) értelmében ugyanakkor az állam közoktatási feladatait nem csak állami intézmény fenntartásával, hanem egyházi iskola vagy magániskola útján is elláthatja. Ebben az esetben az állam közoktatási feladatait „kiszervezi”. Ilyenkor azonban többletkövetelményeket határoz meg az adott egyházi vagy magániskolával szemben. Vagyis az állam köznevelési feladatait ellátó egyházi vagy magániskoláknak tartaniuk kell magukat bizonyos szabályokhoz, amelyek más egyházi, magániskolákra nem vonatkoznak. Így például el kell látniuk a kötelező felvételt biztosító iskolák feladatait (lásd 4. kérdés). Ha a kiszervezés vallásilag vagy világnézetileg elkötelezett iskolához történik, akkor az állam köteles biztosítani, hogy a szülő aránytalan teher nélkül járathassa gyermekét másik iskolába (lásd 3. kérdés).

  Ha egy iskolát az állam átad valamelyik egyháznak, akkor a fent leírt kiszervezés történik meg; az egyház és az állam megállapodása alapján az egyházi iskola látja el a köznevelési feladatokat.

  2. Ki dönt az iskola átadásáról? Megkerülhető a diákok és szülők közössége?

  Az iskola csak akkor adható át vallási illetve világnézeti szempontból elkötelezett fenntartónak (például egyháznak), ha az iskola közössége ezt támogatja. Ehhez a támogatáshoz az iskolaközösség felének szavazata szükséges. Kiskorú tanulók esetén a szülők, nagykorú tanuló esetén a tanulók maguk jogosultak szavazni. A döntés tehát nem mehet végbe a szülők és a tanulók feje felett.

  • A szavazásnak nincs külön "érvényességi küszöbe". Vagyis ha a szavazásra személyesen, egy adott időpontban kerül sor, mindegy, hányan jelentek meg. Akárhányan jelentek is meg, az átadáshoz az összes, az iskolában tanuló gyermek több, mint felének megfelelő számú támogató szavazatra van szükség.
  • Tanulónként egy szavazat adható le függetlenül attól, hogy a nagykorú tanuló maga szavaz, vagy a szülők szavaznak a kiskorú tanuló jogán. Ha a gyermek két szülő közös felügyelete alatt áll, a két szülőnek együttesen kell döntenie, és ketten összesen egy szavazatot adhatnak le. Ha a felügyeleti jogokat csak az egyik szülő gyakorolja (pl. válás után), az EMMI álláspontja szerint ő egyedül jogosult szavazni.
  • Ha egy kiskorú tanuló nem szülői felügyelet, hanem gyámság alatt áll, akkor a gyám jogosult a tanulóhoz kapcsolódó szavazat leadására.
  • Ha a szülőnek, szülőknek több kiskorú gyermeke jár az iskolába, akkor a szülő (vagy közösen nevelt gyermek esetén a szülők együttesen) annyi szavazattal rendelkeznek, ahány kiskorú gyermekük beiratkozott az iskolába. (De gyermekenként a szülőknek ilyenkor is csak egy, közös szavazatuk van.) Pl. két, az iskolába beiratott kiskorú gyermek után a szülők összesen két szavazatot adhatnak le, három kiskorú gyermek után hármat.
  • Ha a szülőnek, szülőknek kiskorú és nagykorú gyermeke is jár az iskolába, a nagykorú tanuló saját maga dönt és szavaz, a szülők pedig az iskolába járó kiskorú gyermekeik számának megfelelő számú szavazattal élhetnek.

  Az átadásról, és az ezzel szükségképpen járó köznevelési szerződés megkötéséről az állami intézményfenntartó (Klebelsberg Intézményfenntartó Központ – KLIK) javaslatára a miniszter dönt. A minisztérium (Emberi Erőforrások Minisztériuma – EMMI) álláspontja szerint erre csak „alulról jövő állampolgári kezdeményezés” alapján kerülhet sor, vagyis ha egy egyház jelzi, hogy szívesen átvenné az iskola fenntartói feladatait.

  3. Úgy látom, hogy a szülők és a diákok nagy része támogatná az iskolánk átadását az egyháznak. Mit tehetek, ha nem akarom egyházi iskolába járatni gyermekemet?

  Az iskolarendszernek mindenki számára biztosítania kell a vallásilag és világnézetileg semleges oktatást, méltányos feltételek között. Ha egy iskola egyházi fenntartásba kerül, az állam köteles a szülőnek biztosítani, hogy aránytalan teher nélkül és változatlan színvonalon hozzáférjen a vallásilag és világnézetileg semleges oktatáshoz.

  A törvény alapján aránytalan teher, ha az iskolába járás az átlagoshoz képest jelentősen nehezebb vagy jelentős költségnövekedést okoz a tanulónak vagy a szülőnek. Például aránytalan teher lenne, ha a családnak nap mint nap saját költségén egy másik településre kellene eljuttatnia gyermekét, hogy egy világnézetileg semleges iskolába járhasson. Vagyis az iskolát csak akkor lehet átadni az egyháznak, ha az állam biztosítja, hogy a semleges oktatást előnyben részesítő gyermekek aránytalan nehézségek nélkül semleges oktatáshoz jussanak, így például nem növekedhetnek meg túlzottan az iskolába jutás költségei, vagy az iskolához utazás időtartama. Ennek általános iskola és középiskola esetében eltérő eszközei lehetnek.

  • Amikor az állam átad egy általános iskolát egy egyháznak, mindig kijelöl egy másik – világnézetileg semleges – iskolát, amelynek kötelező felvennie az egyházi oktatás helyett a világit választó tanulókat. Ez a kötelező felvételt biztosító iskola rendszerint az egyháznak átadott iskola viszonylagos közelében van, de nem feltétlenül ugyanazon a településen. A kötelező felvételt biztosító iskolába (lásd 4. kérdés) való eljutásról az államnak kell gondoskodnia. Az utaztatást az állam jellemzően iskolabusz formájában biztosítja.
  • Ha az állam egy középiskolát ad át, az államnak akkor is gondoskodnia kell, hogy a tanulókra, szülőkre ne háruljon aránytalan teher. Középiskolák esetében azonban nincs kötelező felvételt biztosító iskola (lásd 4. kérdés), vagyis a KLIK-nek más módon kell biztosítania, hogy ne származzon az átadásból aránytalan teher. Az iskolabusz ebben az esetben is kézenfekvő megoldás.

  Emellett az iskolaátadás után az oktatást változatlan színvonalon kell biztosítani – azoknak is, akik az iskolában maradnak, és azoknak is, akik helyette a világnézetileg semleges iskolát választják. Az állami iskolafenntartó – jelenleg a KLIK – csak akkor tehet javaslatot a miniszternek az iskola átadására, ha az oktatást változatlan színvonalon biztosítja a vallási, világnézeti szempontból el nem kötelezett oktatást igénylő tanulók számára.

  4. Még korábban az egyház átvette a településünkön lévő iskolát. Melyik lesz az új kötelező felvételt biztosító iskola?

  A kötelező felvételt biztosító iskola az az iskola, amelynek a körzetében a gyermek lakik. A kötelező felvételt biztosító iskola köteles felvenni a körzetében lakó gyermekeket. Vagyis az ország fel van osztva körzetekre, minden körzethez egy általános iskola tartozik, amely köteles felvenni a körzetébe tartozó gyermekeket.

  Kötelező felvételt biztosító iskolákról csak általános iskolák esetében beszélhetünk, középiskolák esetében nem. Tehát nincs olyan kapcsolat egy meghatározott gyermek és egy meghatározott iskola között, ami alapján az iskolának kötelező lenne felvennie a gyermeket.

  Ha a gyermek kötelező felvételt biztosító iskolája egyházi fenntartásba került, „megkettőzödik” a kötelező felvételt biztosító iskola:

  • Ebben az esetben a korábbi állami iskolából alakult egyházi iskola is köteles felvenni a körzetében lakó gyermekeket; és
  • A kormányhivatal által kijelölt másik állami általános iskola is köteles felvenni a körzetben lakó gyermekeket.

  A kormányhivatal módosítja az általános iskolákhoz tartozó körzethatárokat: a „kieső” (tehát egyházivá vált) általános iskola körzetét hozzácsatolja egy másik általános iskola körzetéhez. Ez az „új” kötelező felvételt biztosító állami általános iskola köteles felvenni a körzetbe tartozó gyermekeket. A kormányhivatalnak a döntés előtt be kell szereznie az érintett önkormányzat/önkormányzatok, valamint a járási tankerület véleményét. Ahogy az előző kérdésnél leírtuk, ekkor az új iskolában változatlan színvonalon és aránytalan teher nélkül kell biztosítani a semleges oktatást.

  Ha tehát az iskolájukat korábban átvette valamelyik egyház, úgy Ön két intézmény közül választhat, mindkettő számára kötelező felvenni a gyermekét. Az egyik a kormányhivatal által kijelölt új iskola a másik pedig az átvett egyházi iskola.

  5. Az iskolánk egyházi fenntartású lett. Milyen eltérő szabályokkal kell számolnunk?

  Az állami iskoláknak az ismereteket világnézetileg és vallásilag semlegesen kell közvetíteniük. Az egyházi iskolák ezzel szemben vallásilag és világnézetileg elkötelezettek lehetnek.

  Ennek legfontosabb elemei, hogy az iskola

  • a felvételi eljárás keretében vizsgálhatja, hogy a tanuló elfogadja-e az adott vallást;
  • a pedagógiai programjába beépítheti a vallási elkötelezettségének megfelelő ismereteket;
  • helyi tantervébe hitoktatást építhet be;
  • szabályzataiban (SZMSZ, házirend) a vallási tanításokkal összefüggő viselkedési és megjelenési szabályokat , hitéleti tevékenységeket írhat elő (például misére járás);
  • az etika tantárgyat kiválthatja hittannal, így adott esetben csak hittant választhat a szülő.

  6. Úgy tudtam, hogy választani lehet hittan és erkölcstan között. Az iskolában mégis azt mondták, hogy csak hittan van. Hogy lehet ez? Kérhetünk felmentést a hittanóra alól?

  Az általános iskolában a gyermeknek kötelező vagy etikát, vagy az ehelyett választható, egyház által szervezett hittant vagy erkölcstant tanulnia.

  • Világi etika oktatást az állami általános iskolának is kell biztosítania.
  • Állami általános iskolákban ezenkívül arra is van lehetőség, hogy a hittan vagy erkölcstan oktatáson valamelyik egyház szervezésében vegyen részt a gyermek. Erről a szülő jogosult dönteni.

  Középiskolában a nemzeti alaptanterv („NAT”) tartalmaz egy etika műveltségi területet, olyan témakörökkel mint például „az erkölcsi gondolkodás alapjai”, „törvény és lelkiismeret”, stb. Az iskola jogosult dönteni, hogy ezeket vagy önálló etika óra keretében tanítja, vagy beépítik más tantárgyakba, így például az irodalomba. Állami iskola azonban nem építheti be ezeket az ismereteket hittanórába, vagyis nem teheti kötelezővé a hittanóra látogatását.

  A köznevelési törvény azonban az egyházi iskoláknak megengedi, hogy kiváltsák az etika tantárgyat hittannal. Ha az egyházi iskola él ezzel a lehetőséggel, a szülő, tanuló nem választhat, muszáj hittant tanulnia. Tehát amennyiben az Ön gyermeke egyházi iskolába jár, úgy lehetséges, hogy kötelező számára a hittan tanulása. Állami iskolában azonban ez semmiképpen sem tehető kötelezővé.

  Ha a hittan kötelező tanóra az igazgatótól lehet felmentést kérni az órák látogatása alól – azonban nem a tárgy elvégzése alól. A felmentésre akkor van lehetősége az igazgatónak, ha a gyermek egyéni adottságai, sajátos nevelési igénye, továbbá sajátos helyzete miatt szükség van erre. Ebben az esetben a tanulónak az adott tárgyból osztályozó vizsgát kell tennie, az igazgató által meghatározott időben és a nevelőtestület által meghatározott módon.

  Megosztás

  Kapcsolódó hírek

  Foglalkozzon a szakgimnáziumi érettségivel az ombudsman!

  A szakgimnáziumi érettségi követelményei és feltételei idén először jelentősen eltérnek a gimnáziumi érettségiétől. A szakgimnáziumi tanulók az ötödik vizsgatárgyat már nem szabadon választhatják, hanem kötelező a szakmai vizsgatárgyból érettségizniük. Az Eötvös Károly Közpolitikai Intézet-tel (EKINT) közös szakmai állásfoglalásunkban hívjuk fel az ombudsman figyelmét a szakgimnáziumi érettségi alkotmányos visszásságainak feltárásához nélkülözhetetlen szempontokra.

  Bevándorlás és az iskola

  Januártól négy részes beszélgetéssorozatot indítottunk "Szomszédunk a menekült" címmel a Bálint Házban. Minden alkalomhoz közzéteszünk egy tézisgyűjteményt, amely a legalapvetőbb állításainkat foglalja össze a beszélgetések egyes témáiban. A harmadik este arra a kérdésre keressük majd a választ, hogy korlátoznunk kell-e szabadságunkat annak érdekében, hogy megvédjük a társadalom biztonságát. Olvasd el vitaindítónkat.

  Ombudsman: alkotmányellenes volt az idegen nyelven érettségizni készülő szakközépiskolások jogainak csorbítása

  Egyetértett velünk és jogellenesnek találta az alapvető jogok biztosa az érettségi jelentkezés szabályainak tavaly januári módosítását, amely villámcsapásként fosztotta meg jogaitól szakközépiskolások sorát. A kormány az érintett tanulókkal, szülőkkel, iskolákkal való bármiféle egyeztetés nélkül egyik napról a másikra, mindössze 3 héttel az érettségi jelentkezés határideje előtt módosított az érettségi szabályain.