Aláírást gyűjtene petícióhoz, helyi népszavazási kezdeményezéshez? Segítünk!

Akár helyi népszavazás kezdeményezéséhez, akár egy petícióhoz szeretne aláírásokat gyűjteni, az aláírások (és egyéb adatok, pl. név, cím stb.) gyűjtésével Ön személyes adatok adatkezelőjévé válik. Ezzel kapcsolatban törvényes kötelezettségei keletkeznek – az Ön saját érdekében és az aláírást adó személyek jogainak védelmében is fontos tudnia, mik az Ön kötelezettségei. Ebben az 1x1-ben ehhez adunk segítséget.

1. Az aláírásgyűjtés kötelező bejelentésének módja, segítség a kérelem kitöltéséhez

2. Mit kell tartalmaznia az aláírásgyűjtő ívnek?

3. Mit tartalmazzon a kötelező adatvédelmi (hozzájárulás és) tájékoztatás, és hogyan tároljuk az aláirt íveket?

4. Hol (nem) lehet aláírást gyűjteni?

5. Ki gyűjthet aláírásokat?

6. Lehet-e más tevékenységeket, vagy más jellegű adatgyűjtést kapcsolni az aláírásgyűjtéshez?


1. Be kell jelentenie az aláírásgyűjtést

A Nemzet Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (NAIH) kell kérnie, hogy nyilvántartásba vegyék az adatkezelést, még az aláírásgyűjtés megkezdése előtt. Ezt e-mailen vagy postai úton is megteheti: töltse ki az itt található adatlapot, a kinyomtatott aláírt példányból 1 példányt őrizzen meg, egy másik példányt pedig szkennelje be és küldje el az ugyfelszolgalat@naih.hu email címre, vagy pedig tértivevénnyel postázza a NAIH részére erre a címre: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. (Online is benyújthatja a kérelmet, de ehhez egy programot kell letöltenie a NAIH honlapjáról.)

Minden egyes petíciót, népszavazási kezdeményezést be kell jelentenie – akkor is, ha egy korábbival azonos a témájuk, és akkor is, ha ugyanaz a kezdeményező, mint korábban!

Segítség az adatlap kitöltéséhez:

1. Az adatkezelő adatai: ezek annak a személynek vagy szervezetnek – Önnek vagy az Ön szervezetének – az adatai, aki az aláírásokat gyűjti és tárolja. Pl. ha Ön a népszavazási kezdeményezés szervezője, vagy a petíciós kampány szervezője, az Ön adatait kell ideírni.

(Az adószámot hagyja üresen, ha Ön magánszemélyként – nem párt vagy egyesület nevében – gyűjt aláírásokat.)

2. A tényleges adatkezelés pontos címe: Annak a helynek a címe,ahol az aláírt íveket gyűjtik. Üresen hagyhatja, ha a saját, előző pontban megadott címén tárolja az aláírásokat.

"Az Infotv. 68. § (4) bekezdés alá tartozó bejelentés?": "NEM" a válasz, ha Ön helyi népszavazás kezdeményezéshez vagy petícióhoz gyűjt aláírásokat.

3. Az adatkezelés célja: ebből pontosan ki kell derülnie, mit kíván tenni az aláírásokkal.

Pl.: "Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 13/2014. (V.12.) önkormányzati rendeletének hatályon kívül helyezésére irányuló helyi népszavazási kezdeményezés"

Vagy: "Petíció a szegregált oktatást segítő miniszteri rendelettervezet ellen"

FIGYELEM: Ha túl általános célt ad meg, kérelmét elutasíthatják!

Pl. NEM elég konkrét adatkezelési célok: "A miskolci önkormányzat szegregációs rendeletei elleni népszavazási kezdeményezések", "Petíciók a kormány politikája ellen"

4. Az adatkezelés jogalapja:

Ha petícióról van szó: "az érintettek önkéntes, határozott és tájékozott hozzájárulása".

Ha népszavazási kezdeményezésről van szó: "a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény 44. § (1)-(3) bekezdései"

5. Adatfeldolgozás:

Ezeket a rovatokat hagyja üresen, ha senkit nem bíz meg az Ön adatkezeléséhez kapcsolódó technikai feladatokkal (például adatrögzítés, tárolás). Ha ilyen feladatokkal más személyt vagy szervezetet bíz meg, akkor vele írásban adatfeldolgozási szerződést kell kötnie. Itt az adatfeldolgozót (a megbízottat) azonosító adatokat kell megadnia. (Erről bővebben még az 5. Ki gyűjthet aláírásokat pont alatt írunk.)

6. Az adatkezelő által kezelt személyes adatok:

6.1. Az érintettekre vonatkozó adatok: azon adatok, amelyeket az aláíróknak meg kell adnia.

Petíció esetén: legalább "név, aláírás, az a tény, hogy az érintett a petíciót támogatja", valamint minden további adat tételes felsorolása, amelyet az aláíróktól kér (pl. lakóhely, vagy személyi azonosító stb.).

Népszavazási kezdeményezés esetén: "a választópolgár családi- és utóneve, személyi azonosítója, anyja születési családi- és utóneve, a választópolgár aláírása, valamint az a tény, hogy a választópolgár a népszavazási kezdeményezést támogatja".

6.2. Az adatok kezelésének időtartama:

Petíció esetén: adjon meg konkrétan kezdő- és végdátumokat, pl. "2015. december 1. – 2016. június 30."

FIGYELEM! A megjelölt kezdődátumnál nem kezdheti korábban az aláírásgyűjtést, és a végdátumnál tovább nem őrizheti meg az adatokat, és nem is használhatja fel őket ezután, hanem meg kell semmisítenie őket!

Végdátum helyett írhatja azt is: "a cél megvalósulásáig".

Népszavazási kezdeményezés esetén:

1. Írja ide ezt: "Az adatkezelés kezdete az aláírásgyűjtő ívek hitelesítésének dátuma: [írja ide a dátumot]." ÉS

2. Írja ide ezt is: "Az adatkezelés végdátuma népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény 47. § (1) bekezdés, valamint az 51. § (3)–(4) bekezdések szerint."

6.3. Az adatok forrása: "az érintettek".

7. Adattovábbítás:

Petíció esetén: adja meg annak a szervezetnek, intézménynek, személynek az adatait, akihez a petíciót el kívánja juttatni.

Népszavazási kezdeményezés esetén: adja meg annak a helyi választási irodának az adatait, amelyik az aláírásgyűjtő íveket ellenőrizni fogja.

8. Az érintettek köre:

Petíció: a lehetséges aláírók köre, pl. " a szegregációt segítő minisztériumi rendelettervezetet ellenző állampolgárok"

Népszavazási kezdeményezés esetén: pl. "Miskolc város helyi népszavazáson választani jogosult lakosai"

Írja alá az adatlapot, akár emailben (szkennelve), akár postán küldi el a NAIH-nak!

További segítséget a kitöltéshez itt talál.


2. Mit kell tartalmaznia az aláírásgyűjtő ívnek?

Petíció esetén:

1. minden egyes aláírásgyűjtő lapot számozzon meg (folytonos számozással),

2. minden lapra vezesse rá a NAIH-tól nyilvántartásba vételi kérelmére válaszul kapott nyilvántartási számát,

3. minden lap tetejére írja rá, hogy milyen ügyben és kinek szól a petíció,

4. minden lapra írja rá az adatvédelmi hozzájárulást és tájékoztatást.

Népszavazási kezdeményezés esetén ezzel nincs különösebb dolga – használja a Nemzeti Választási Iroda által kínált mintaívet! A hitelesített, záradékolt aláírásgyűjtő ívek tartalmaznak minden szükséges információt. De ebben az esetben is készítenie kell és mellékelnie kell az aláírásgyűjtő ívekhez egy adatvédelmi tájékoztatást (ld. lejjebb)

A mintaívet innen töltheti le.


3. Mit tartalmazzon az adatvédelmi (hozzájárulás és) tájékoztatás, és hogyan tároljuk az aláirt íveket?

Az adatvédelmi hozzájárulást és tájékoztatást petíciók esetén minden aláírásgyűjtő lapon helyezze el. Népszavazási kezdeményezés esetén pedig az adatvédelmi tájékoztatást az aláírásgyűjtés helyén jól láthatóan helyezze el, és minden aláírónak ajánlja figyelmébe még aláírás előtt a tájékoztatást.

Petíciók esetében ez szerepeljen a lapon: (csupán javaslat, de minden kötelező elemet tartalmaz)

"A jelen aláírásgyűjtő íven található személyes adataim kezeléséhez önkéntes, tájékozott és határozott hozzájárulásomat adom az alábbiakban részletezettek szerint.

Az ezen az aláírásgyűjtő íven található személyes adatok adatkezelője [A petíció szervezőjének neve], elérhetősége [E-mail cím, telefonszám]. Az adatkezelés célja petíció benyújtása [Ide írja le a petíció címzettjét, célját] ügyben. Az adatkezelés időtartama [Kezdő- és céldátum]. Az adatokhoz az adatkezelőn kívül hozzáférhet még: [Írja ide azt, akinek a petíciót benyújtja majd].

Az adatkezelés az érintettek jelen aláírásgyűjtő íven szereplő aláírásával kifejezett önkéntes hozzájárulásán alapul. Az adatkezelés nyilvántartási száma: [ide írja a NAIH-tól kapott nyilvántartási számát]. Az adatkezelő elérhetőségén bármikor kérheti személyes adatai törlését, helyesbítését, az adatkezelésről tájékoztatást kérhet az adatkezelésről. Amennyiben az adatkezelő az ilyen kéréseket nem teljesíti, vagy egyéb, az Ön jelen aláírásgyűjtő íven tárolt személyes adataival kapcsolatos jogsérelme esetén jogait az információszabadságról és információs önrendelkezésről szóló 2011. év CXII. törvény 21. § szerint bíróságon érvényesítheti, vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat."

Helyi népszavazási kezdeményezés esetén: (csupán javaslat, de minden kötelező elemet tartalmaz)

"Az aláírásgyűjtő íveken található személyes adatok adatkezelője [A petíció szervezőjének neve], elérhetősége [E-mail cím, telefonszám]. Az adatkezelés célja helyi népszavazás kezdeményezése [ide írja a kezdeményezett népszavazás helyét] településen / kerületben / megyében az alábbi kérdésről: [Ide másolja át a hitelesített népszavazási kérdést]. Az adatkezelés időtartamának kezdete az aláírásgyűjtő ívek hitelesítésével dátuma: [írja ide a dátumot]. Az adatkezelés a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Nsztv.) 47. § (1) bekezdés, valamint az 51. § (3)–(4) bekezdések szerinti ideig tart. Az adatokhoz az adatkezelőn kívül az aláírások ellenőrzésében illetékes választási iroda fér hozzá az aláírások érvényességének ellenőrzése céljából.

Az adatkezelés a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint az Nsztv. 44. § (1)-(3) bekezdésein alapul, az adatok megadása önkéntes, a népszavazási kezdeményezést támogató aláírás az Nsztv. 44. § (1) bekezdés szerint vissza nem vonható. Az adatkezelés nyilvántartási száma: [ide írja a NAIH-tól kapott nyilvántartási számát]. Az adatkezelő elérhetőségén bármikor kérheti személyes adatai helyesbítését, az adatkezelésről tájékoztatást kérhet az adatkezelésről. Amennyiben az adatkezelő az ilyen kéréseket nem teljesíti, vagy egyéb, az Ön jelen aláírásgyűjtő íven tárolt személyes adataival kapcsolatos jogsérelme esetén jogait az információszabadságról és információs önrendelkezésről szóló 2011. év CXII. törvény 21. § szerint bíróságon érvényesítheti, vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat."

Az aláírásgyűjtő (a szervező nevében) felel az összegyűjtött személyes adatokért, így az aláirt ívek tárolásakor az alábbiakra kell különösen figyelemmel lennie:


4. Hol lehet aláírást gyűjteni?

Ha közterületen szeretne aláírást gyűjteni (pl. standot felállítani), ehhez az önkormányzattól nem kell engedélyt kérnie, viszont gyülekezésként be kell jelentenie a rendőrségen. A bejelentés nem engedélykérés: a rendőrség csak kivételes esetekben tilthatja meg, hogy aláírásokat gyűjtsön politikai véleménynyilvánítás céljából. Ha a bejelentőlapon egyértelművé teszik, hogy népszavazási aláírás-gyűjtés folyik, akkor egyértelmű lesz a politikai véleménynyilvánítási cél -- ami feltétele a gyülekezés rendőrségi bejelentésének. A bejelentéshez további segítséget talál itt, bejelentési formalevelet pedig itt.

Azonban közterületen sem gyűjthetők bárhol, bármikor és bárkitől az aláírások. Helyi népszavazási kezdeményezéshez tilos aláírást gyűjtenie az alábbi helyeken, illetve az alábbi helyzetekben:


5. Ki gyűjthet aláírásokat?

Az ÜRES aláírásgyűjtő ívek (rajta jól láthatóan a lepecsételt kérdéssel) helyi népszavazási kezdeményezés esetén szabadon fénymásolhatók (FIGYELEM! országos népszavazási kezdeményezésnél nem ez a helyzet), azokra bárkinek joga van aláírást gyűjteni. Ugyanakkor az aláírásgyűjtéssel adatkezelési kötelezettségek járnak. Mint fent írtuk, a szervező az aláírásgyűjtést köteles bejelenteni a NAIH felé, és a bejelentésen azt is köteles megjelölni, hogy kik az "adatfeldolgozók": azaz olyan személyek, szervezetek, akik a szervező megbízásából és az általa megszabott keretek között kezelik az adatokat.

Nem kell szervezethez tartozni ahhoz, hogy valaki népszavazási kezdeményezés szervezője legyen: magánszemélyek is lehetnek szervezők (azok, akik hitelesítésre benyújtják a kérdést, és aláírásokat gyűjtenek a hitelesített kérdés mellett).

Ha egy egyesület vagy párt a szervező, akkor sem kell, hogy mindenki, aki aláírásokat gyűjt a kezdeményezés mellett, a szervezet tagja legyen. Ha a szervező egy szervezet, a NAIH felé magát a szervezetet (nem pedig egy magánszemélyt) kell bejelenteni adatkezelőként. Ha olyanok is gyűjtenének aláírásokat, akik nem tagjai a szervezetnek, célszerű önkéntes szerződést kötni a szervezet és az aláírásgyűjtő, nem-tag személyek között. Ezzel a megoldással elkerülhető, hogy az aláírásgyűjtőket külön adatfeldolgozókként meg kelljen nevezni a NAIH felé tett bejelentésen. Minta szerződést itt találhat.

Ha magánszemély a szervező, akkor is gyűjthet bárki más is aláírásokat a kezdeményezés támogatására. E további személyeket azonban a jogszabályi előírások szerint adatfeldolgozóként meg kell nevezni a NAIH felé tett bejelentésen. Fontos tudni, hogy a NAIH jogosult megbírságolni az adatkezeléssel kapcsolatos jogszabályi követelményeket megsértő személyeket, így azokat is, akik szervezőként elmulasztják megnevezni egyenként az összes adatfeldolgozót (aláírást gyűjtő, a szervezővel nem azonos személyt).

Ehhez a témához hasznos még a NAIH útmutatója, amely a képviselőválasztások során az ajánlóívekkel kapcsolatos adatkezelésről fogalmaz meg ajánlásokat.

(A NAIH szerint a választási eljárásban az ajánlásgyűjtést nem kell bejelenteni, ebben tehát eltér az ajánlásgyűjtés és az aláírásgyűjtés. A NAIH útmutatójában megfogalmazott ajánlások a népszavazási kezdeményezéseket támogató aláírásgyűjtéshez is relevánsak. Ezeknek a betartása az adatkezelő jóhiszeműségét jelzi, ha jogi megítélését tekintve kétes adatkezelésre kerül sor.)

On-line aláírásgyűjtés esetén, ha valaki letölti, kinyomtatja az aláírásgyűjtő ívet és csak ő maga írja alá, majd adja le egy standnál, akkor az ív alján is neki kell kitöltenie az aláírásgyűjtő polgárként az ívet. Ebben az esetben, azonban ezt a személyt nem kell adatkezelőként bejelenteni a NAIH felé, mivel a saját adatai kezelésére mindenkinek van jogosultsága.


6. Lehet-e más tevékenységeket, vagy más jellegű adatgyűjtést kapcsolni az aláírásgyűjtéshez?

Semmilyen juttatás, előny nem ajánlható fel az aláírásért cserébe. Ha az aláírás gyűjtő pulton matricák, kitűzők, szórólapok, stb. találhatók azokat minden járókelő számára fel kell ajánlani, azoknak is, akik úgy döntenek, hogy aláírásukkal nem támogatják a kezdeményezést.

A személyes adatok mindig kizárólag arra a célra használhatók fel, amely célból az adatalany a kezelésükhöz hozzájárult. Ezért ugyan lehet egy időben hírlevélhez és népszavazási kezdeményhez is adatokat gyűjteni -- de csak külön-külön, a két adatkezelési célhoz tartozó adatgyűjtő ívvel és adatvédelmi tájékoztatással.

Ugyanez vonatkozik az 1% felajánlására is. 1%-os rendelkező nyilatkozatokat - önkéntes felajánlás alapján és külön kezelve - lehet egy időben gyűjteni a támogató aláírásokkal.

Megosztás

Kapcsolódó hírek

Elemzésünk az egyes választásokkal kapcsolatos törvények módosításáról szóló T/714. számú törvényjavaslatról


A T/714. sz. törvényjavaslat (a továbbiakban: Javaslat) átfogó jelleggel módosítaná az országgyűlési képviselők választása kampányköltségeinek átláthatóvá tételéről szóló 2013. évi LXXXVII. törvényt (a továbbiakban: Kkttv.) és a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) számos rendelkezését. A Javaslat számos ponton indokolatlanul szűkíti a politikai szabadságjogok gyakorlásának lehetőségeit a választási eljárás során, sok helyütt törvényi szinten lerontva a szabadság- és demokráciabarát bírósági gyakorlatot, aláásva a szabad és tisztességes választások garanciáit.

Ne azzal védjük meg, hogy megfosztjuk a jogaitól!

Hiába a család és az életben való elboldogulás, Lajost gondnokság alá helyezték nyolc ügycsoport tekintetében és kizárták a választójog gyakorlásából. A TASZ érveit elfogadva a másodfokú bíróság hatályon kívül helyezte a megalapozatlan elsőfokú döntést.