Küldje el Ön is a Sarkalatos levelet!

Ha Ön is szeretné, hogy az Országgyűlés a sarkalatos törvényeket a hazai és a nemzetközi alkotmányosság alapvető tartalmi és eljárási szabályaival összhangban fogadja el, csatlakozzon a TASZ és az EKINT közös kampányához, és küldjön emailt a kormánypárti frakcióvezetőknek és az Országgyűlés elnökének!

Az alábbi levelet használhatja mintaként, tetszése szerint változtathatja, módosíthat rajta. Kérjük, ne felejtse el aláírni!

Kérjük, másolja be a szöveget saját levelezőrendszerébe, és küldje el onnan a janos.lazar@parlament.hu, a peter.harrach@parlament.hu és a kover.laszlo@parlament.hu címekre oly módon, hogy másolatot kapjunk róla a tasz@tasz.hu e-mailcímre.

Köszönjük!

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Címzettek: 

janos.lazar@parlament.hu, peter.harrach@parlament.hu, kover.laszlo@parlament.hu, tasz@tasz.hu

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tisztelt Címzettek!

Tudjuk, sokat kérünk, de nagy a tét.

Nekünk ugyan nem osztályrészünk, átélni sem tudjuk, de látjuk, az Önök számára milyen gyönyörűség birtokolni a kétharmados hatalmat. Mégis, attól az óhajtól vezetve, hogy legyen kölcsönös a nemzeti belátás, tiszteletteljes kérelemmel fordulunk az Országgyűléshez, azt kérvén, hogy a sarkalatos törvényeket a hazai és a nemzetközi alkotmányosság alapvető tartalmi és eljárási szabályaival összhangban, sőt ha e cél érdekében ez szükséges, akár az Alaptörvény módosításával fogadja el.

1. Kérjük, hogy a sarkalatos törvényekkel ne rombolják tovább a 89-es alkotmány közjogi vívmányait.

2. Kérjük, hogy a hon minden polgárát tekintsék egyenlő méltóságú személynek.

3. Kérjük ezért, hogy a sarkalatos törvények legyenek alkotmányosak, azaz feleljenek meg az alkotmányosság általános elveinek és az Alkotmánybíróság által az elmúlt két évtizedben kidolgozott alkotmányos esetjognak.

4. Kérjük, hogy az Országgyűlés az alapjogok már elért védelmi szintjét - az igazolható alkotmányos szükséghelyzetet kivéve - ne csökkentse. Amennyiben valamely sarkalatos törvény mégis visszavesz valahol a védelmi szintből, a jogalkotó részletes indokolást adjon arról, hogy milyen alapjog, esetleg milyen alkotmányos érték miféle veszélyeztetettsége kényszeríti ki a védelmi szint csökkentését.

5. Kérjük továbbá, hogy - természetesen ide nem értve a kormányzat szervezetét - az Alkotmányban szabályozott közjogi intézmények napirenden lévő további átalakítása tükrözzön konzervatív szemléletet, azaz az alkotmányos intézmények rendszerén, karakterén csakis komoly és nyilvánosan kifejtett indokok alapján változtasson. Kérjük, hogy az eddigi változtatásokat, különös tekintettel a Költségvetési Tanácsra, vizsgálják felül.

6. Kérjük annak szem előtt tartását, hogy az államszervezet szerkezeti átszervezése nem járhat a jogvédelem intézményi garanciáinak csökkenésével, azaz:

- az Alkotmánybíróság eredeti hatásköreit adják vissza,

- ne vegyék el tőlünk az ombudsmanokat, azaz a független ombudsmani intézményrendszer ne szűnjön meg,

- az állam, azon belül a kormány titkolózásának jogszerűségét, a jelenlegi jogállapotnak megfelelően, parlamenti ellenőr felügyelje, ne pedig államigazgatási szerv; a közigazgatás személyes adatkezeléseit ugyancsak független parlamenti szerv vizsgálhassa felül.

7. Kérjük annak belátását, hogy az állam kül- és belpolitikai céljainak helyessége tekintetében a nézetazonosságot csak a diktatúrák követelik meg a társadalomtól. Kérjük, hogy a gyülekezési jog a kormányzat vagy az állam vélt érdekei alapján ne legyen korlátozható. A különféle nézetek köztéren történő szabad kinyilvánítása maradjon alapvető jog, tekintettel arra, hogy valahol mindannyian tibetiek vagyunk.

8. Emlékeztetünk arra, hogy a Fidesz korábbi állítása szerint a kampány- és pártfinanszírozási bűnözést azért nem szünteti meg, mert nincs ehhez többsége. Kérjük, hogy a következő választást már ne lengje be a bűn. Készüljön sarkalatos vagy sarkalatlan törvény a politikai marketing korlátozásáról, valamint a párt- és kampányfinanszírozásról.

9. Kérjük, hogy család és család között a jog ne tegyen különbséget.

10. Kérjük, hogy az egyház és az állam ne csak a törvényi kinyilatkoztatás szintjén legyen egymástól elválasztva.

- A világnézetileg semleges állami iskola mindenki számára saját lakóhelyén legyen elérhető. Biztosítsák a nem hívők jogait.

- A törvény biztosítsa a kultusz szabadságát és azt is, hogy senkinek ne kelljen olyan szertartáson részt venni, amelyen bármilyen okból nem kíván jelen lenni.

- Világnézete miatt se előnyt ne szerezzen, se hátrányt ne szenvedhessen senki.

- Az állam fogadja el és támogassa az egyházak társadalmi felelősségvállalását, de ne szóljon bele az egyházak életébe, az egyházak pedig az államéba. Érvényesüljön a mai kor követelményei szerint a XIX. századi hazai liberalizmus által vallott "Szabad egyház a szabad államban!" elv.

11. Kérjük, hogy a nyomtatott és az online sajtó szabadsága ne szűnjön meg, az elektronikus sajtóét pedig állítsák helyre.

12. Kérjük, hogy a munkavállalók, köztisztviselők, kormánytisztviselők, közalkalmazottak rendelkezzenek jogokkal abban az esetben is, ha történetesen nem élvezik főnökük, munkáltatójuk bizalmát. Kérjük, legyen ez így akkor is, ha a munkavállalók szegények és közmunkára kell menniük. Kérjük, hogy tartsák tiszteletben az alkotmányos elveket, ne legyen munkakényszer.

13. Kérjük, ne tegyék lehetetlenné, hogy a munkavállalók végső elkeseredésükben sztrájkba kezdjenek.

14. Kérjük, biztosítsák a bíróságok, a bírák és az ítélkezés függetlenségét, törvény ne semmisíthessen meg bírói döntést, az ügyészt ne helyezzék a bírák fölé, az ügyész ne választhassa meg bíráját. Kérjük, miközben általánosan emelik a nyugdíjkorhatárt, nyugdíjazás örvén ne cseréljék le a felsőbíróságok bíráit.

15. Kérjük, ne korlátozzák a gyanúsítottak jogát a védelemhez.

16. Kérjük, hogy az országos és az önkormányzati választás szabályozása ne akadályozza a politikai váltógazdaság működését.

17. Kérjük az egyéni képviselőket, ne nyújtsanak be sarkalatos törvényekről önálló képviselői indítványokat, mert e módszer ellentétes az alkotmány szellemével, továbbá rendszerint hamisságon alapul, hiszen e képviselők az általuk benyújtott javaslatokat általában nem is ismerik, továbbá ezáltal lehetetlenné teszik a javaslatok nyilvános megvitatását. Kerüljék a sarkalatos törvények pár hét alatti elfogadását.

18. Kérjük, hogy a törvények tervezeteit a hatályos jognak megfelelően tegyék közzé, bocsássák nyilvános vitára. Végezzék el továbbá a jogszabályok hatásvizsgálatát. Adjanak módot arra, hogy a szabályozás érintettjei álláspontjukat nyilvánosan kifejthessék.

Őszintén bízva abban, hogy tiszteletteljes kéréseink kedvező fogadtatásra találnak:

Megosztás

Kapcsolódó hírek

"Tegyük magunkat szabaddá! Éljen a Köztársaság!"

Az alábbi beszédet Kapronczay Stefánia, a TASZ ügyvezető igazgatója az október 23-i "Tedd magad szabaddá" tüntetésen mondta el Budapesten, a Blaha Lujza téren.

Küldjön e-mailt Orbán Viktornak és Lázár Jánosnak!

Kedden az Alkotmánybíróság megsemmisített egy alkotmányellenes törvényt. A kormánypártok a döntésre reakcióként az Alkotmány átszerkesztését, az alkotmányvédelem korlátozását javasolják - a TASZ szerint a megoldás az alkotmányosság betartása. Ha Ön szerint is, kérjük küldjön levelet Orbán Viktornak és Lázár Jánosnak! Az alábbi levelet használhatja mintaként, tetszése szerint változtathatja, módosíthat rajta. Felhívjuk figyelmét, hogy a levelet egyszerre csak egy címzettnek tudja elküldeni. Kérjük, ne felejtse el aláírni!