Válogatás az Európai Emberi Jogi Bíróság legújabb határozataiból - szólásszabadság

Az Európai Emberi Jogi Bíróság ítéletei
a 10. cikkben garantált véleménynyilvánítás szabadsága
kapcsán


2008

Magyarországot érintő ítéletek:

Vajnai c. Hongrie, no 33629/06
A kérelmező büntetőjogi felelősségre vonása amiatt, hogy önkényuralmi jelképet (5 ágú vörös csillagot) viselt egy politikai tüntetésen: 10. cikk megsértése


Egyéb ítéletek:

Szólásszabadság

Albayrak c. Turquie, no 38406/97
Bíró fegyelmi büntetése amiatt, hogy rendszeresen a Kurd Munkáspárthoz közelálló médiából tájékozódott: 10. cikk sérelme

Saygılı et autres c. Turquie, no 19353/03
Egy újság szankcionálása amiatt, hogy újságcikkeiben közölt állításainak alátámasztására hivatalos dokumentumokat használt fel de további oknyomozást nem végzett: 10. cikk megsértése

July et Sarl Libération c. France, no 20893/03
Egy újság főszerkesztőjének büntetőjogi felelősségre vonása nyomozási bírókkal szembeni rágalmazás miatt, amelyet egy sajtótájékoztatóról szóló tájékoztatással követett el: 10. cikk sérelme

Roumiana Ivanova c. Bulgarie, no 36207/03
Egy újságíró büntetőjogi felelősségre vonása egy politikussal szemben bizonytalan tényállítások alapján elkövetett rágalmazás miatt : 10. cikk nem sérült

Azevedo c. Portugal, no 20620/04
Egy kutatót, aki egy a kutatási témájában íródott könyv társszerzője, szabadságvesztésre átváltoztatható pénzbüntetésre ítéltek egy azonos témában megjelent tudományos mű szerzőjével szemben elkövetett becsületsértés miatt: 10. cikk sérelme

Flux c. Moldova (no 6), no 22824/04
Szakmai szabályok megszegése egy újság által, amely két olyan cikket közölt, amely becsületsértő tartalmú volt egy középiskola igazgatójára nézve: 10. cikk nem sérült


Schmidt c. Autriche, no 513/05
Egy ügyvéd megrovásban részesítése, amiért tanulmányában becsületsértő és alaptalan kifejezést használt a nyomozó hatósággal szemben: 10. cikk nem sérült

Yılmaz et Kılıç c. Turquie, no 68514/01
Tüntetők elítélése amiatt, hogy egy illegális szervezetet támogató szlogeneket skandáltak: 10. cikk sérelme

Chalabi c. France, no 35916/04
Egy vallási közösség képviselőjével (a Lyoni Nagy Mecset igazgatójával) szemben elkövetett becsületsértés miatti büntetőjogi felelősségre vonás: 10. cikk sérelme

Cuc Pascu c. Roumanie, no 36157/02
Egy újságíró elítélése becsületsértésért: 10. cikk nem sérült

Leroy c. France, no 36109/03
A terrorizmus támogatásában való bűnrészesség miatti büntetőjogi felelősségre vonás egy karikatúra és a hozzá tartozó képaláírás publikálása alapján: 10. cikk nem sérült

Balsytė-Lideikienė c. Lituanie, no 72596/01
Egy etnikai gyűlöletre úszító publikáció elkobzása: 10. cikk nem sérült

Kayasu c. Turquie, nos 64119/00 et 76292/01
Egy ügyész büntetőjogi elítélése és hivataltól megfosztása hivatali visszaélés és a fegyveres erők becsmérlése miatt: 10. cikk sérelme

Mihaiu c. Roumanie, no 42512/02
Egy újságíró rágalmazért való elítélése egy szatirikus hetilapban közzétett cikke miatt, amelyben egy szerkesztőt rosszhiszeműen és ténybeli alap híján populizmussal és korrupcióval vádolt: 10. cikk nem sérült

Frankowicz c. Pologne, no 53025/99
Egy orvos fegyelmi büntetéssel sújtása amiért egy páciensnek írt jelentésében kritizálta egy kollegáját: 10. cikk sérelme

Juppala c. Finlande, no 18620/03
Rágalmazásért történő büntetőjogi felelősségre vonása egy nagymamának, aki az orvossal közölte gyanúját azzal kapcsolatban, hogy unokáját az édesapja bántalmazza: 10. cikk sérelme

TV Vest AS et Rogaland Pensjonistparti c. Norvège, no 21132/05
Egy televíziós társaság megbírságolása egy kicsi politikai párt hírdetésének sugárzásáért annak ellenére, hogy a jogszabályok tiltják a televíziós politikai hírdetéseket: 10. cikk sérelme

Információhoz jutás szabadsága

Khurshid Mustafa et Tarzibachi c. Suède, no 23883/06
Bírósági határozat, amely szerint nem kell meghosszabbítani egy bérleti szerződést, mivel a bérlők, akik bevándorlók, nem voltak hajlandók eltávolítani azt a parabolaantennát, amely lehetővé tette, hogy származási országuk televíziós adásait nézni tudják: 10. cikk sérelme


Információk közlésének szabadsága

Guja c. Moldova, no 14277/04
Egy ügyészségi dolgozó menesztése, amiért a sajtóban elhintett olyan információkat, amelyek a Kormánynak a büntető bíróságok igazgatásába való nyilvánvaló beavatkozására utaltak : 10. cikk sérelme

Meltex Ltd et Movsessian v. Örményország , no 32283/04
Egy televíziós sugárzásra vonatkozó engedély sorozatos megtagadásánál az indokok közlésének hiánya: 10. cikk sérelme


2007


Szólásszabadság


Lindon and Others v. France, nos. 21279/02 and 36448/02
Egy regény szerzőjének és egyben kiadójának egy szélsőjobboldali párt vezetőjével szemben elkövetett rágalmazásért való elítélése és egy újság főszerkesztőjének rágalmazásért való elítélése amiért megjelentette a rágalmazás alapjául szolgáló passzusokat egy petícióban, amelyben a regény szerzőjének elítélése ellen tiltakoztak: 10. cikk nem sérült

Stoll v. Switzerland, no. 69698/01
Egy újságíró elítélése egy bizalmasnak minősített diplomáciai stratégiai dokumentum közzététele miatt : 10. cikk nem sérült

Kommersant Moldovy v. Moldova, no. 41827/02
Egy lap betiltása anélkül, hogy részletesen megindokolták vagy megjelölték volna, hogy mely közzétett mondatok veszélyeztették a nemzetbiztonságot illetve az állam területi integritását: 10. cikk sérelme

Kwiecień v. Poland, no. 51744/99
A kérelmezőt kártérítésre ítélték amiért egy becsületsértő levelet terjesztett: 10. cikk sérelme

Falakaoğlu and Saygılı v. Turkey, nos. 22147/02 and 24972/03
Elítélés egy fegyveres terrorista csoport nyilatkozatának napilapban történő közzététele miatt: 10. cikk nem sérült

Arbeiter v. Austria, no. 3138/04
Polgári jogi szankcionálás egy kormányközeli szakértő kritizálásáért aki maga is provokatív állításokat tett: 10. cikk sérelme

Ferihumer v. Austria, no. 30547/03
Egy szüIővel szembeni intézkedés, amely korlátozta abban, hogy megismételje egyes tanárokkal szembeni kritikáit: 10. cikk sérelme

Boldea v. Romania, no. 19997/02
Plágium rágalma miatti pénzbüntetés kiszabása : 10. cikk sérelme

Standard Verlagsgesellschaft mbH v. Austria (no.2), no. 37464/02
Egy újsággal szembeni közzétételi tilalom egy olyan becsületsértő anyagra vonatkozóan, amely állítólagosan egy szakértő véleményén, de valójában politikai ellenfelek sajtóközleményén alapult: 10. cikk nem sérült

Tønsbergs Blad A/S and Haukom v. Norway, no. 510/04
Egy vezető iparost a helyi szabályozás be nem tartásával vádoltak listáján szereplőkén azonosító újságcikk miatti kártérítésre és költségek megtérítésére kötelezés: 10. cikk sérelme

Lombardo and Others v. Malta, no. 7333/06
Egy választott tanácstag és egy újság főszerkesztőjének rágalmazásért való elítélése, amiért azt állították, hogy a helyi tanács semmibe vette a közvéleményt: 10. cikk sérelme

Ulusoy and Others v. Turkey, no. 34797/03
Egy színdarab kurd nyelven történő előadásának megtiltása önkormányzati fenntartású színházakban: 10. cikk sérelme

Gorelishvili v. Georgia, no. 12979/04
A hazai jogban a tényállítások és értékítéletek közötti különbségtétel hiánya: 10. cikk sérelme

Hachette Filipacchi Associés v. France, no. 71111/01
Egy magazin utasítása olyan nyilatkozat közzétételére, amelyben elimeri, hogy egy meggyilkolt elöljáró fényképét a család hozzájárulása nélkül hozta nyilvánosságra: 10. cikk nem sérült

Dupuis and Others v. France, no. 1914/02
Újságírók elítélése amiatt, hogy egy könyvben egy folyamatban lévő nyomozás anyagait felhasználták: 10. cikk sérelme

Ormanni v. Italy, no. 30278/04
Egy újságíró rágalmazásért történt elítélése egy olyan cikk alapján, amelyben egy bíróság előtt álló olyan ember állításait írta le, aki a sajtó útján akarta a közvéleményt az ártatlanságáról meggyőzni: 10. cikk sérelme

Peev v. Bulgaria, no. 64209/01
Egy köztisztviselő irodájának átkutatása és jogellenes megfosztása hivatalától nyilvánvalóan megtorlásból amiatt, hogy egy olyan levelet tett közzé a sajtóban, amelyben kritizálta a főügyészt: 10. cikk sérelme

VgT Verein gegen Tierfabriken Schweiz v. Switzerland, no. 32772/02
Egy olyan bírósági ítélet felülvizsgálatának elutasítása, amely egy televíziós reklám sugárzását tiltotta meg, és amellyel kapcsolatban az Európai Emberi Jogi Bíróság korábban már megállapította a 10. cikk sérelmét: 10. cikk sérelme

Glas Nadezhda EOOD and Elenkov v. Bulgaria, no. 14134/02
Műsorszórási engedély megtagadása indokolás nélkül és jogorvoslati lehetőség garantálása nélkül: 10. cikk sérelme

Kanellopoulou v. Greece, no. 28504/05
Egy páciens büntetőjogi felelősségre vonása egy plasztikai sebésszel szemben elkövetett rágalmazásért miután az esetéről cikkeket közöltek a szenzációhajhászó sajtóban: 10. cikk sérelme

Voskuil v. the Netherlands, no. 64752/01
Egy újságíró fogvatartása abból a célból, hogy információforrását felfedje: 10. cikk sérelme

Tillack v. Belgium, no. 20477/05
Egy Európai Uniós hivatalnok megvesztegetésével vádolt újságíró lakásában és irodájában végzett házkutatás és elkobzás : 10. cikk sérelme

Lepojić v. Serbia, no. 13909/05
Polgármesterrel szemben elkövetett becsületsértés miatti elítélés: 10. cikk sérelme

Foglia v. Switzerland, no. 35865/04
Egy jogász elítélése egy bírósági eljárással kapcsolatos, vallomások és tárgyalási iratok nyilvánosságra hozatalával elindított sajtókampány miatt: 10. cikk sérült


Információk közlésének szabadsága


Dupuis and Others v. France, no. 1914/02
Újságírók elítélése egy folyamatban lévő büntetőeljárás anyagainak egy könyveben történt felhasználása miatt: 10. cikk sérült


2006

Kyprianou c. Chypre, no 73797/01
Egy ügyvéd bűnösségének megállapítása a ’bíróság méltóságának megsértésében’ indulatos viselkedése miatt: 10. cikk sérült

Stângu et Scutelnicu c. Roumanie, no 53899/00
Újságírók kártérítés és költségek megfizetésére kötelezése egy magasrangú rendőrségi tisztviselő és egy bíró részére: 10. cikk nem sérült

Giniewski c. France, no 64016/00
Elítélés a keresztény közösség becsületének megsértése miatt: 10. cikk sérült

Saday c. Turquie, no 32458/96
Elítélés a ’bíróság méltóságának megsértése’ miatt, a vádlott által önmaga védelme során előadott védőbeszédben használt kifejezések alapján: 10. cikk sérült

Malisiewicz-Gąsior c. Pologne, no 43797/98
Rágalmazás miatti elítélése egy képviselőjelöltnek olyan állításai miatt, amelyek a parlament alelnökének hatalommal való visszaélésére utaltak: 10. cikk sérült

Dammann c. Suisse, no 77551/01
Egy újságíró büntetőjogi elítélése amiért szolgálati titok megsértésével jutott hozzá magánszemélyek korábbi elítélésével kapcsolatos adatokhoz: 10. cikk sérült

Stoll c. Suisse, no 69698/01
Egy újságíró büntetőjogi felelősségre vonása egy olyan bizalmas jelentés nyilvánosságra hozatala miatt, amelyet egy nagykövet írt a diplomáciai tárgyalásokon elfogadandó stratégiákról: 10. cikk sérült

Ergin c. Turquie (no 6), no 47533/99
Egy újságíró elítélése egy katonai büntetőbíróság által egy olyan újságcikk megjelentetése miatt, amelyben kritizálta a fegyveres erők indulásokat jelző szertartását: 10. cikk sérült

Klein c. Slovaquie, no 72208/01
Egy katolikus érsek elítélése becsületsértésért: 10. cikk sérült

Kobenter et Standard Verlags GmbH c. Autriche, no 60899/00
Egy bírósági ítélet kritizálása miatti elítélés: 10. cikk sérült

Leempoel et S.A. ED. Ciné Revue c. Belgique, no 64772/01
Egy parlamenti vizsgálat során titkossá minősített dokumentumokat tartalmazó havilap példányának terjesztési és árusítási tilalma: 10. cikk nem sérült

Mamère c. France, no 12697/03
Egy politikus elítélése egy hivatalnokkal szemben elkövetett becsületsértés miatt

Karmane c. Russie, no 29372/02
Egy szerkesztő becsületsértésért történt elítélése aki cikkében egy antiszemita személyt „helyi neofasisztának” nevezett: 10. cikk sérült

Dąbrowski c. Pologne, no 18235/02
Egy újságíró becsületsértés miatti elítélése egy polgármester elítélésével kapcsolatos írásai miatt: 10. cikk sérült

Österreichischer Rundfunk c. Autriche, no 35841/02
Egy televíziós társaság számára egy elítélt neonáci képmása közzétételének megtiltása feltételes szabadságra bocsátását követően: 10. cikk sérült

Segerstedt-Wiberg et autres c. Suède, no 62332/00
A nemzetbiztonsági szolgálatoknál egyes kérelmezők ’60-as évekbeli politikai tevékenységére, más kérelmezők marxista-leninista forradalmi párthoz tartozására vonatkozó adatainak huzamos tárolása: 10. cikk sérült

Monnat c. Suisse, no 73604/01
Egy Svájcnak a II. világháborúban tanúsított magatartását kritizáló dokumentumfilmet tartalmazó kazetta árusításának megtiltása: 10. cikk sérült

Verlagsgruppe News GmbH c. Autriche (no 2), no 10520/02
Egy csalással vádolt üzletember fotói közzétételének tilalma a nyomozásról szóló cikk illusztrációjaként: 10. cikk sérült

Az információk közlésének szabadsága

Radio Twist, a.s., c. Slovaquie, no 62202/00
Egy kormánytagok közötti telefonbeszélgetés illegálisan megszerzett hanganyagának közzététele miatt egy rádióállomás kártérítésre és költségek megtérítésére kötelezése: 10. cikk sérült


2005


Karademirci et autres c. Turquie, nos 37096/97 et 37101/97
Egy szakszervezet tagjainak elítélése amiért előzetes engedély nélkül nyilatkoztak a sajtónak: 10. cikk sérült

Kyprianou c. Chypre [GC], no 73797/01
Egy ügyvéd 5 napi elzárásra ítélése a bíróság méltóságának megsértése miatt: 10. cikk sérült

Pakdemirli c. Turquie, no 35839/97
Az elnökkel szemben elkövetett becsületsértés miatt kártérítésre és költségek megtérítésére ítélés: 10. cikk sérült

Turhan c. Turquie, no 48176/99
Egy miniszterrel szemben elkövetett becsületsértés miatt kártérítésre és költségek megtérítésére ítélés: 10. cikk sérült

Birol c. Turquie, no 44104/98
Több miniszternek egy vitában történt sértegetése miatti elítélés: 10. cikk sérült

Groupement des médias ukrainiens c. Ukraine, no 72713/01
Egy újság kártérítésre kötelezése politikusokra nézve becsületsértő cikkek közlése miatt: 10. cikk sérült

Grinberg c. Russie, no 23472/03
Kártérítésre kötelezés egy regionális kormányzóval szemben újságban történt becsületsértés miatt: 10. cikk sérült

Sokołowski c. Pologne, no 75955/01
Becsületsértés miatti elítélés: 10. cikk sérült

Salov c. Ukraine, no 65518/01
Elítélés az elnökválasztáson az egyik jelöltről közölt hamis információk közlése miatt: 10. cikk sérült

Saviţchi c. Moldova, no 11039/02
Egy rendőrrel szemben elkövetett becsületsértés miatt egy újságíró elítélése: 10. cikk sérült

Urbino Rodrigues c. Portugal, no 75088/01
Egy újságíró egy másik újságíróval szembeni becsületsértésért történt elítélése: 10. cikk sérült

Independent News & Media et Independent Newspapers (Ireland) Ltd c. Irlande, no
55120/00
Becsületsérté miatt kiszabott kártérítés magas összege: 10. cikk sérült

İ.A. c. Turquie, no 42571/98
Egy kiadó elítélése egy olyan könyv miatt, amely az iszlámra nézve sértő: 10. cikk nem sérült

Paturel c. France, no 54968/00
Egy Jehova tanújának kártérítésre ítélése egy másik vallási közösség megsértése miatt: 10. cikk sérült

Wirtschafts-Trend Zeitschriften-Verlags GmbH c. Autriche, no 58547/00
Egy könyv kritikájában megjelent megjegyzések miatt a lap elkobzása és a kiadó kártérítésre kötelezése egy politikus javára: 10. cikk sérült

Wirtschafts-Trend Zeitschriften-Verlagsgesellschaft mbH c. Autriche (no 3), nos 66298/01 et 15653/02
Egy lap kártérítésre kötelezése egy olyan cikk közlése miatt, amely egy büntetőeljárás alatt álló politikus élettársáról szólt: 10. cikk sérült

Tourancheau et July c. France, no 53886/00
Újságírók elítélése bírósági eljárási iratoknak az eljárás folyamatban léte során történt nyilvánosságra hozatala miatt: 10. cikk nem sérült

2004


Radio France et autres c. France, no 53984/00
Egy újságíró és egy rádió vezetőjének becsületsértés miatti elítélése és a rádió kötelezése arra, hogy az ítélettel kapcsoltos közleményt közzé tegyen: 10. cikk nem sérült

Vides Aizsardzības Klubs c. Lettonie, no 57829/00
Egy környezetvédelmi társaság kártérítésre kötelezése egy polgármesterrel szemben egy újságban közölt szöveggel megvalósult becsületsértés miatt: 10. cikk sérült

Chauvy et autres c. France, no 64915/01
A Francia Ellenállás tagjaival szemben elkövetett becsületsértés miatt egy szerző, egy kiadó és a kiadó igazgatójának elítélése: 10. cikk nem sérült

Hrico c. Slovaquie, no 49418/99
Egy szerkesztő kártérítésre kötelezése egy legfelsőbb bírósági bíróval szembeni becsületsértés miatt : 10. cikk sérült

Rizos et Daskas c. Grèce, no 65545/01
Újságírók elítélése egy ügyésszel szembeni becsületsértés miatt: 10. cikk sérült

Sabou et Pîrcălab c. Roumanie, no 46572/99
Újságírók elítélése egy bíróval szembeni becsületsértés miatt: 10. cikk sérült

Selistö c. Finlande, no 56767/00
Újságírók elítélése egy sebésszel szembeni becsületsértés miatt: 10. cikk sérült

Busuioc c. Moldova, no 61513/00
Újságírók elítélése több köztisztviselővel szembeni becsületsértés miatt: 10. cikk sérült

Cumpănă et Mazăre c. Roumanie [GC], no 33348/96
Egy újságírónak és egy újság főszerkesztőjének elítélése egy önkományzat korábbi jogtanácsosával szembeni rágalmazás miatt: 10. cikk sérült

Karhuvaara et Iltalehti c. Finlande, no 53678/00
A magánélet tiszteletben tartásához való jog megsértése miatt egy újság és főszerkesztője felelősségének megállapítása azon az alapon, hogy egy képviselőasszony nevét megemlítették az élettársa ellen folyó büntetőeljárásról szóló cikkben: 10. cikk sérült

Pedersen et Baadsgaard c. Danemark [GC], no 49017/99
Egy televíziós adás alkotóinak elítélése egy rendőrbiztossal szembeni becsületsértés miatt : 10. cikk nem sérült

Kürkçü c. Turquie, no 43996/98
Egy fordító elítélése a fegyveres erőkkel szembeni becsületsértés miatt egy emberi jogi területen működő nem kormányzati szervezet jelentésének fordításában: 10. cikk sérült

Amihalachioaie c. Moldova, no 60115/00
Közigazgatási bírság kiszabása egy ügyvéddel szemben, aki egy újságírónak adott interjúban kritizálta az alkotmánybíróság egyik határozatát : 10. cikk sérült

Editions Plon c. France, no 58148/00
Mitterrand elnök halála után az elnök betegségének kezeléséről szóló könyv terjesztésének átmeneti majd végleges tilalma: 10. cikk sérült


 

Megosztás

Kapcsolódó hírek

Nem taníthat egy Facebook poszt miatt

Vári Anikó 2016. decemberében jelentkezett egy szakközépiskola pedagógusi állására. Ugyanazon a napon posztolt egy hírt a saját Facebook oldalán, aminek kapcsán kritikus megjegyzéseket tett a magyar oktatáspolitikára és annak alakítóira. Pár nappal ez után az intézmény igazgatója ügyfelünk intézményben dolgozó  férjét kérdőre vonta felesége  posztja miatt. Ezt követően Anikó álláspályázatát elutasította az iskola.

Megdöbbentő és ijesztő a bíróság véleménye a szólásszabadságról

Kaszás Zsoltnak* elege lett a menekültellenes plakátokból. Elege lett abból, hogy idegengyűlölő üzenetek kéklettek mindenhol az ő adóforintjaiból, miközben a közmédiából is megállás nélkül ömlött a menekültellenes propaganda. Ahhoz az eszközhöz nyúlt, amelyhez rajta kívül még számos magyar polgár: festéket és ecsetet ragadott, és lefestette a gyülölködő üzeneteket.

Árnyaltabban kellett volna fogalmazni, akkor nem ülnénk itt

Első fokon 50.000 forint pénzbírságra ítélete a bíróság ügyfelünket, Vágvölgyi B. Andrást egy Facebook posztért.