Barion Pixel TASZ | Válogatás az Európai Emberi Jogi Bíróság legújabb határozataiból – szólásszabadság

Válogatás az Európai Emberi Jogi Bíróság legújabb határozataiból - szólásszabadság

Az Európai Emberi Jogi Bíróság ítéletei
a 10. cikkben garantált véleménynyilvánítás szabadsága
kapcsán

2008

Magyarországot érintő ítéletek:

Vajnai c. Hongrie, no 33629/06
A kérelmező büntetőjogi felelősségre vonása amiatt, hogy önkényuralmi jelképet (5 ágú vörös csillagot) viselt egy politikai tüntetésen: 10. cikk megsértése

Egyéb ítéletek:

Szólásszabadság

Albayrak c. Turquie, no 38406/97
Bíró fegyelmi büntetése amiatt, hogy rendszeresen a Kurd Munkáspárthoz közelálló médiából tájékozódott: 10. cikk sérelme

Saygılı et autres c. Turquie, no 19353/03
Egy újság szankcionálása amiatt, hogy újságcikkeiben közölt állításainak alátámasztására hivatalos dokumentumokat használt fel de további oknyomozást nem végzett: 10. cikk megsértése

July et Sarl Libération c. France, no 20893/03
Egy újság főszerkesztőjének büntetőjogi felelősségre vonása nyomozási bírókkal szembeni rágalmazás miatt, amelyet egy sajtótájékoztatóról szóló tájékoztatással követett el: 10. cikk sérelme

Roumiana Ivanova c. Bulgarie, no 36207/03
Egy újságíró büntetőjogi felelősségre vonása egy politikussal szemben bizonytalan tényállítások alapján elkövetett rágalmazás miatt : 10. cikk nem sérült

Azevedo c. Portugal, no 20620/04
Egy kutatót, aki egy a kutatási témájában íródott könyv társszerzője, szabadságvesztésre átváltoztatható pénzbüntetésre ítéltek egy azonos témában megjelent tudományos mű szerzőjével szemben elkövetett becsületsértés miatt: 10. cikk sérelme

Flux c. Moldova (no 6), no 22824/04
Szakmai szabályok megszegése egy újság által, amely két olyan cikket közölt, amely becsületsértő tartalmú volt egy középiskola igazgatójára nézve: 10. cikk nem sérült

Schmidt c. Autriche, no 513/05
Egy ügyvéd megrovásban részesítése, amiért tanulmányában becsületsértő és alaptalan kifejezést használt a nyomozó hatósággal szemben: 10. cikk nem sérült

Yılmaz et Kılıç c. Turquie, no 68514/01
Tüntetők elítélése amiatt, hogy egy illegális szervezetet támogató szlogeneket skandáltak: 10. cikk sérelme

Chalabi c. France, no 35916/04
Egy vallási közösség képviselőjével (a Lyoni Nagy Mecset igazgatójával) szemben elkövetett becsületsértés miatti büntetőjogi felelősségre vonás: 10. cikk sérelme

Cuc Pascu c. Roumanie, no 36157/02
Egy újságíró elítélése becsületsértésért: 10. cikk nem sérült

Leroy c. France, no 36109/03
A terrorizmus támogatásában való bűnrészesség miatti büntetőjogi felelősségre vonás egy karikatúra és a hozzá tartozó képaláírás publikálása alapján: 10. cikk nem sérült

Balsytė-Lideikienė c. Lituanie, no 72596/01
Egy etnikai gyűlöletre úszító publikáció elkobzása: 10. cikk nem sérült

Kayasu c. Turquie, nos 64119/00 et 76292/01
Egy ügyész büntetőjogi elítélése és hivataltól megfosztása hivatali visszaélés és a fegyveres erők becsmérlése miatt: 10. cikk sérelme

Mihaiu c. Roumanie, no 42512/02
Egy újságíró rágalmazért való elítélése egy szatirikus hetilapban közzétett cikke miatt, amelyben egy szerkesztőt rosszhiszeműen és ténybeli alap híján populizmussal és korrupcióval vádolt: 10. cikk nem sérült

Frankowicz c. Pologne, no 53025/99
Egy orvos fegyelmi büntetéssel sújtása amiért egy páciensnek írt jelentésében kritizálta egy kollegáját: 10. cikk sérelme

Juppala c. Finlande, no 18620/03
Rágalmazásért történő büntetőjogi felelősségre vonása egy nagymamának, aki az orvossal közölte gyanúját azzal kapcsolatban, hogy unokáját az édesapja bántalmazza: 10. cikk sérelme

TV Vest AS et Rogaland Pensjonistparti c. Norvège, no 21132/05
Egy televíziós társaság megbírságolása egy kicsi politikai párt hírdetésének sugárzásáért annak ellenére, hogy a jogszabályok tiltják a televíziós politikai hírdetéseket: 10. cikk sérelme

Információhoz jutás szabadsága

Khurshid Mustafa et Tarzibachi c. Suède, no 23883/06
Bírósági határozat, amely szerint nem kell meghosszabbítani egy bérleti szerződést, mivel a bérlők, akik bevándorlók, nem voltak hajlandók eltávolítani azt a parabolaantennát, amely lehetővé tette, hogy származási országuk televíziós adásait nézni tudják: 10. cikk sérelme

Információk közlésének szabadsága

Guja c. Moldova, no 14277/04
Egy ügyészségi dolgozó menesztése, amiért a sajtóban elhintett olyan információkat, amelyek a Kormánynak a büntető bíróságok igazgatásába való nyilvánvaló beavatkozására utaltak : 10. cikk sérelme

Meltex Ltd et Movsessian v. Örményország , no 32283/04
Egy televíziós sugárzásra vonatkozó engedély sorozatos megtagadásánál az indokok közlésének hiánya: 10. cikk sérelme

2007

Szólásszabadság

Lindon and Others v. France, nos. 21279/02 and 36448/02
Egy regény szerzőjének és egyben kiadójának egy szélsőjobboldali párt vezetőjével szemben elkövetett rágalmazásért való elítélése és egy újság főszerkesztőjének rágalmazásért való elítélése amiért megjelentette a rágalmazás alapjául szolgáló passzusokat egy petícióban, amelyben a regény szerzőjének elítélése ellen tiltakoztak: 10. cikk nem sérült

Stoll v. Switzerland, no. 69698/01
Egy újságíró elítélése egy bizalmasnak minősített diplomáciai stratégiai dokumentum közzététele miatt : 10. cikk nem sérült

Kommersant Moldovy v. Moldova, no. 41827/02
Egy lap betiltása anélkül, hogy részletesen megindokolták vagy megjelölték volna, hogy mely közzétett mondatok veszélyeztették a nemzetbiztonságot illetve az állam területi integritását: 10. cikk sérelme

Kwiecień v. Poland, no. 51744/99
A kérelmezőt kártérítésre ítélték amiért egy becsületsértő levelet terjesztett: 10. cikk sérelme

Falakaoğlu and Saygılı v. Turkey, nos. 22147/02 and 24972/03
Elítélés egy fegyveres terrorista csoport nyilatkozatának napilapban történő közzététele miatt: 10. cikk nem sérült

Arbeiter v. Austria, no. 3138/04
Polgári jogi szankcionálás egy kormányközeli szakértő kritizálásáért aki maga is provokatív állításokat tett: 10. cikk sérelme

Ferihumer v. Austria, no. 30547/03
Egy szüIővel szembeni intézkedés, amely korlátozta abban, hogy megismételje egyes tanárokkal szembeni kritikáit: 10. cikk sérelme

Boldea v. Romania, no. 19997/02
Plágium rágalma miatti pénzbüntetés kiszabása : 10. cikk sérelme

Standard Verlagsgesellschaft mbH v. Austria (no.2), no. 37464/02
Egy újsággal szembeni közzétételi tilalom egy olyan becsületsértő anyagra vonatkozóan, amely állítólagosan egy szakértő véleményén, de valójában politikai ellenfelek sajtóközleményén alapult: 10. cikk nem sérült

Tønsbergs Blad A/S and Haukom v. Norway, no. 510/04
Egy vezető iparost a helyi szabályozás be nem tartásával vádoltak listáján szereplőkén azonosító újságcikk miatti kártérítésre és költségek megtérítésére kötelezés: 10. cikk sérelme

Lombardo and Others v. Malta, no. 7333/06
Egy választott tanácstag és egy újság főszerkesztőjének rágalmazásért való elítélése, amiért azt állították, hogy a helyi tanács semmibe vette a közvéleményt: 10. cikk sérelme

Ulusoy and Others v. Turkey, no. 34797/03
Egy színdarab kurd nyelven történő előadásának megtiltása önkormányzati fenntartású színházakban: 10. cikk sérelme

Gorelishvili v. Georgia, no. 12979/04
A hazai jogban a tényállítások és értékítéletek közötti különbségtétel hiánya: 10. cikk sérelme

Hachette Filipacchi Associés v. France, no. 71111/01
Egy magazin utasítása olyan nyilatkozat közzétételére, amelyben elimeri, hogy egy meggyilkolt elöljáró fényképét a család hozzájárulása nélkül hozta nyilvánosságra: 10. cikk nem sérült

Dupuis and Others v. France, no. 1914/02
Újságírók elítélése amiatt, hogy egy könyvben egy folyamatban lévő nyomozás anyagait felhasználták: 10. cikk sérelme

Ormanni v. Italy, no. 30278/04
Egy újságíró rágalmazásért történt elítélése egy olyan cikk alapján, amelyben egy bíróság előtt álló olyan ember állításait írta le, aki a sajtó útján akarta a közvéleményt az ártatlanságáról meggyőzni: 10. cikk sérelme

Peev v. Bulgaria, no. 64209/01
Egy köztisztviselő irodájának átkutatása és jogellenes megfosztása hivatalától nyilvánvalóan megtorlásból amiatt, hogy egy olyan levelet tett közzé a sajtóban, amelyben kritizálta a főügyészt: 10. cikk sérelme

VgT Verein gegen Tierfabriken Schweiz v. Switzerland, no. 32772/02
Egy olyan bírósági ítélet felülvizsgálatának elutasítása, amely egy televíziós reklám sugárzását tiltotta meg, és amellyel kapcsolatban az Európai Emberi Jogi Bíróság korábban már megállapította a 10. cikk sérelmét: 10. cikk sérelme

Glas Nadezhda EOOD and Elenkov v. Bulgaria, no. 14134/02
Műsorszórási engedély megtagadása indokolás nélkül és jogorvoslati lehetőség garantálása nélkül: 10. cikk sérelme

Kanellopoulou v. Greece, no. 28504/05
Egy páciens büntetőjogi felelősségre vonása egy plasztikai sebésszel szemben elkövetett rágalmazásért miután az esetéről cikkeket közöltek a szenzációhajhászó sajtóban: 10. cikk sérelme

Voskuil v. the Netherlands, no. 64752/01
Egy újságíró fogvatartása abból a célból, hogy információforrását felfedje: 10. cikk sérelme

Tillack v. Belgium, no. 20477/05
Egy Európai Uniós hivatalnok megvesztegetésével vádolt újságíró lakásában és irodájában végzett házkutatás és elkobzás : 10. cikk sérelme

Lepojić v. Serbia, no. 13909/05
Polgármesterrel szemben elkövetett becsületsértés miatti elítélés: 10. cikk sérelme

Foglia v. Switzerland, no. 35865/04
Egy jogász elítélése egy bírósági eljárással kapcsolatos, vallomások és tárgyalási iratok nyilvánosságra hozatalával elindított sajtókampány miatt: 10. cikk sérült

Információk közlésének szabadsága

Dupuis and Others v. France, no. 1914/02
Újságírók elítélése egy folyamatban lévő büntetőeljárás anyagainak egy könyveben történt felhasználása miatt: 10. cikk sérült

2006

Kyprianou c. Chypre, no 73797/01
Egy ügyvéd bűnösségének megállapítása a ’bíróság méltóságának megsértésében’ indulatos viselkedése miatt: 10. cikk sérült

Stângu et Scutelnicu c. Roumanie, no 53899/00
Újságírók kártérítés és költségek megfizetésére kötelezése egy magasrangú rendőrségi tisztviselő és egy bíró részére: 10. cikk nem sérült

Giniewski c. France, no 64016/00
Elítélés a keresztény közösség becsületének megsértése miatt: 10. cikk sérült

Saday c. Turquie, no 32458/96
Elítélés a ’bíróság méltóságának megsértése’ miatt, a vádlott által önmaga védelme során előadott védőbeszédben használt kifejezések alapján: 10. cikk sérült

Malisiewicz-Gąsior c. Pologne, no 43797/98
Rágalmazás miatti elítélése egy képviselőjelöltnek olyan állításai miatt, amelyek a parlament alelnökének hatalommal való visszaélésére utaltak: 10. cikk sérült

Dammann c. Suisse, no 77551/01
Egy újságíró büntetőjogi elítélése amiért szolgálati titok megsértésével jutott hozzá magánszemélyek korábbi elítélésével kapcsolatos adatokhoz: 10. cikk sérült

Stoll c. Suisse, no 69698/01
Egy újságíró büntetőjogi felelősségre vonása egy olyan bizalmas jelentés nyilvánosságra hozatala miatt, amelyet egy nagykövet írt a diplomáciai tárgyalásokon elfogadandó stratégiákról: 10. cikk sérült

Ergin c. Turquie (no 6), no 47533/99
Egy újságíró elítélése egy katonai büntetőbíróság által egy olyan újságcikk megjelentetése miatt, amelyben kritizálta a fegyveres erők indulásokat jelző szertartását: 10. cikk sérült

Klein c. Slovaquie, no 72208/01
Egy katolikus érsek elítélése becsületsértésért: 10. cikk sérült

Kobenter et Standard Verlags GmbH c. Autriche, no 60899/00
Egy bírósági ítélet kritizálása miatti elítélés: 10. cikk sérült

Leempoel et S.A. ED. Ciné Revue c. Belgique, no 64772/01
Egy parlamenti vizsgálat során titkossá minősített dokumentumokat tartalmazó havilap példányának terjesztési és árusítási tilalma: 10. cikk nem sérült

Mamère c. France, no 12697/03
Egy politikus elítélése egy hivatalnokkal szemben elkövetett becsületsértés miatt

Karmane c. Russie, no 29372/02
Egy szerkesztő becsületsértésért történt elítélése aki cikkében egy antiszemita személyt „helyi neofasisztának” nevezett: 10. cikk sérült

Dąbrowski c. Pologne, no 18235/02
Egy újságíró becsületsértés miatti elítélése egy polgármester elítélésével kapcsolatos írásai miatt: 10. cikk sérült

Österreichischer Rundfunk c. Autriche, no 35841/02
Egy televíziós társaság számára egy elítélt neonáci képmása közzétételének megtiltása feltételes szabadságra bocsátását követően: 10. cikk sérült

Segerstedt-Wiberg et autres c. Suède, no 62332/00
A nemzetbiztonsági szolgálatoknál egyes kérelmezők ’60-as évekbeli politikai tevékenységére, más kérelmezők marxista-leninista forradalmi párthoz tartozására vonatkozó adatainak huzamos tárolása: 10. cikk sérült

Monnat c. Suisse, no 73604/01
Egy Svájcnak a II. világháborúban tanúsított magatartását kritizáló dokumentumfilmet tartalmazó kazetta árusításának megtiltása: 10. cikk sérült

Verlagsgruppe News GmbH c. Autriche (no 2), no 10520/02
Egy csalással vádolt üzletember fotói közzétételének tilalma a nyomozásról szóló cikk illusztrációjaként: 10. cikk sérült

Az információk közlésének szabadsága

Radio Twist, a.s., c. Slovaquie, no 62202/00
Egy kormánytagok közötti telefonbeszélgetés illegálisan megszerzett hanganyagának közzététele miatt egy rádióállomás kártérítésre és költségek megtérítésére kötelezése: 10. cikk sérült

2005

Karademirci et autres c. Turquie, nos 37096/97 et 37101/97
Egy szakszervezet tagjainak elítélése amiért előzetes engedély nélkül nyilatkoztak a sajtónak: 10. cikk sérült

Kyprianou c. Chypre [GC], no 73797/01
Egy ügyvéd 5 napi elzárásra ítélése a bíróság méltóságának megsértése miatt: 10. cikk sérült

Pakdemirli c. Turquie, no 35839/97
Az elnökkel szemben elkövetett becsületsértés miatt kártérítésre és költségek megtérítésére ítélés: 10. cikk sérült

Turhan c. Turquie, no 48176/99
Egy miniszterrel szemben elkövetett becsületsértés miatt kártérítésre és költségek megtérítésére ítélés: 10. cikk sérült

Birol c. Turquie, no 44104/98
Több miniszternek egy vitában történt sértegetése miatti elítélés: 10. cikk sérült

Groupement des médias ukrainiens c. Ukraine, no 72713/01
Egy újság kártérítésre kötelezése politikusokra nézve becsületsértő cikkek közlése miatt: 10. cikk sérült

Grinberg c. Russie, no 23472/03
Kártérítésre kötelezés egy regionális kormányzóval szemben újságban történt becsületsértés miatt: 10. cikk sérült

Sokołowski c. Pologne, no 75955/01
Becsületsértés miatti elítélés: 10. cikk sérült

Salov c. Ukraine, no 65518/01
Elítélés az elnökválasztáson az egyik jelöltről közölt hamis információk közlése miatt: 10. cikk sérült

Saviţchi c. Moldova, no 11039/02
Egy rendőrrel szemben elkövetett becsületsértés miatt egy újságíró elítélése: 10. cikk sérült

Urbino Rodrigues c. Portugal, no 75088/01
Egy újságíró egy másik újságíróval szembeni becsületsértésért történt elítélése: 10. cikk sérült

Independent News & Media et Independent Newspapers (Ireland) Ltd c. Irlande, no
55120/00
Becsületsérté miatt kiszabott kártérítés magas összege: 10. cikk sérült

İ.A. c. Turquie, no 42571/98
Egy kiadó elítélése egy olyan könyv miatt, amely az iszlámra nézve sértő: 10. cikk nem sérült

Paturel c. France, no 54968/00
Egy Jehova tanújának kártérítésre ítélése egy másik vallási közösség megsértése miatt: 10. cikk sérült

Wirtschafts-Trend Zeitschriften-Verlags GmbH c. Autriche, no 58547/00
Egy könyv kritikájában megjelent megjegyzések miatt a lap elkobzása és a kiadó kártérítésre kötelezése egy politikus javára: 10. cikk sérült

Wirtschafts-Trend Zeitschriften-Verlagsgesellschaft mbH c. Autriche (no 3), nos 66298/01 et 15653/02
Egy lap kártérítésre kötelezése egy olyan cikk közlése miatt, amely egy büntetőeljárás alatt álló politikus élettársáról szólt: 10. cikk sérült

Tourancheau et July c. France, no 53886/00
Újságírók elítélése bírósági eljárási iratoknak az eljárás folyamatban léte során történt nyilvánosságra hozatala miatt: 10. cikk nem sérült

2004

Radio France et autres c. France, no 53984/00
Egy újságíró és egy rádió vezetőjének becsületsértés miatti elítélése és a rádió kötelezése arra, hogy az ítélettel kapcsoltos közleményt közzé tegyen: 10. cikk nem sérült

Vides Aizsardzības Klubs c. Lettonie, no 57829/00
Egy környezetvédelmi társaság kártérítésre kötelezése egy polgármesterrel szemben egy újságban közölt szöveggel megvalósult becsületsértés miatt: 10. cikk sérült

Chauvy et autres c. France, no 64915/01
A Francia Ellenállás tagjaival szemben elkövetett becsületsértés miatt egy szerző, egy kiadó és a kiadó igazgatójának elítélése: 10. cikk nem sérült

Hrico c. Slovaquie, no 49418/99
Egy szerkesztő kártérítésre kötelezése egy legfelsőbb bírósági bíróval szembeni becsületsértés miatt : 10. cikk sérült

Rizos et Daskas c. Grèce, no 65545/01
Újságírók elítélése egy ügyésszel szembeni becsületsértés miatt: 10. cikk sérült

Sabou et Pîrcălab c. Roumanie, no 46572/99
Újságírók elítélése egy bíróval szembeni becsületsértés miatt: 10. cikk sérült

Selistö c. Finlande, no 56767/00
Újságírók elítélése egy sebésszel szembeni becsületsértés miatt: 10. cikk sérült

Busuioc c. Moldova, no 61513/00
Újságírók elítélése több köztisztviselővel szembeni becsületsértés miatt: 10. cikk sérült

Cumpănă et Mazăre c. Roumanie [GC], no 33348/96
Egy újságírónak és egy újság főszerkesztőjének elítélése egy önkományzat korábbi jogtanácsosával szembeni rágalmazás miatt: 10. cikk sérült

Karhuvaara et Iltalehti c. Finlande, no 53678/00
A magánélet tiszteletben tartásához való jog megsértése miatt egy újság és főszerkesztője felelősségének megállapítása azon az alapon, hogy egy képviselőasszony nevét megemlítették az élettársa ellen folyó büntetőeljárásról szóló cikkben: 10. cikk sérült

Pedersen et Baadsgaard c. Danemark [GC], no 49017/99
Egy televíziós adás alkotóinak elítélése egy rendőrbiztossal szembeni becsületsértés miatt : 10. cikk nem sérült

Kürkçü c. Turquie, no 43996/98
Egy fordító elítélése a fegyveres erőkkel szembeni becsületsértés miatt egy emberi jogi területen működő nem kormányzati szervezet jelentésének fordításában: 10. cikk sérült

Amihalachioaie c. Moldova, no 60115/00
Közigazgatási bírság kiszabása egy ügyvéddel szemben, aki egy újságírónak adott interjúban kritizálta az alkotmánybíróság egyik határozatát : 10. cikk sérült

Editions Plon c. France, no 58148/00
Mitterrand elnök halála után az elnök betegségének kezeléséről szóló könyv terjesztésének átmeneti majd végleges tilalma: 10. cikk sérült

 

Feliratkozás a várólistára Értesíteni fogunk, amikor a termék újra elérhető lesz. Kérjük add meg az emailcímedet.