Átláthatóság

Európai uniós jogszabály Chartával konform értelmezése

Az OLAF-jelentésének nyilvánossága

2021. szeptember 1‑i Homoki kontra Európai Bizottság ítélet, T-517/19., ECLI:EU:T:2021:529

Mi történt?

Egy magyar cég, az Elios Zrt. európai uniós források felhasználásával úgy korszerűsítette sok magyarországi település, így többek között Gyál közvilágítását, hogy a települések közterületei gyakorlatilag sötétségbe borultak. Az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) az uniós források felhasználásának szabályszerűsége tárgyában vizsgálatot folytatott, de az elkészült jelentést nem hozta nyilvánosságra. Az Eleven Gyál nevű civil csoport nem akarta annyiban hagyni, hogy semmi nem derült ki a városukat is érintő korrupciógyanús ügy részleteiről, ezért jogi úton kényszerítette ki a jelentés nyilvánosságát. Először az OLAF-ot felügyelő Európai Bizottságtól kérte a jelentés kiadását, ez azonban nem járt eredménnyel, ezért beperelte az Európai Bizottságot az Európai Unió Törvényszékén, és elérte, hogy a Törvényszék megsemmisítse azt a határozatot, ami megtagadta a hozzáférést a vizsgálati jelentéshez.

Hogyan befolyásolta az alapjogi érvelés az ügy kimenetelét?

A luxemburgi székhelyű bíróság korábban szinte minden esetben elfogadta az OLAF-jelentések kiadására vonatkozó kérelmek elutasításául szolgáló azon indokot, hogy a nyilvánosságra hozatal veszélyeztetné az OLAF jövőbeli vizsgálatait. Jelen perben azonban a felperes arra hivatkozott, hogy a jelentések megismerhetőségének korlátozása az Alapjogi Chartában is biztosított információszabadság korlátozását valósítja meg, az alapjogokat korlátozó döntéseket pedig megfelelő módon igazolni szükséges; a hozzáférés korlátozása tehát ilyen igazolás nélkül jogsértő. Az EU Törvényszéke az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság dokumentumaihoz való nyilvános hozzáférésről szóló 1049/2001/EK rendelete 4. cikkében foglalt, a nyilvános hozzáférés kivételes megtagadásának korlátait értelmezte úgy, hogy az a Chartával konform legyen. Megállapította, hogy az OLAF elvben hivatkozhat arra az általános vélelemre, hogy az általa kezelt dokumentumokhoz való hozzáférés aláásná a vizsgálatai céljának védelmét, ám ennek az általános vélelemnek határokat kell szabni, mivel ellenkező esetben a nyilvánosság hozzáférése a különböző hatóságok gyorsaságától és szorgalmától függően bizonytalan, jövőbeli és esetleg távoli eseménytől függne. Az OLAF nem hivatkozhatna a vizsgálati tevékenység védelmére, ha ezeket a vizsgálatokat már befejezték. Márpedig itt ez volt a helyzet, nemcsak az OLAF eljárása, de az azt követő magyar vizsgálatok is befejeződtek (a nyomozásokat megszüntették), így a vizsgálatok védelmének célja nem igazolhatta többé a kért dokumentumhoz való hozzáférés megtagadását. A Törvényszék ezért megsemmisítette a nyilvános hozzáférést megtagadó döntést.

Milyen eljárásban született a döntés?

Az Európai Unió Működéséről Szóló Szerződés (EUMSZ) 263. cikke alapján egy magánszemély vitatta egy európai uniós jogi aktus (konkrétan egy dokumentumhoz való hozzáférést megtagadó döntés) jogszerűségét, és kérte ennek megsemmisítését.

Hol született a döntés?

Az Európai Unió luxembourgi székhelyű Bíróságának az EUMSZ 263. cikkében említett keresetek tárgyában első fokon hatáskörrel rendelkező Törvényszékén.

Miért releváns az ügyben az Alapjogi Charta?

Az Európai Bizottság, illetve az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF), mint az Unió intézményei, szervei és hivatalai, bármely hatáskörük gyakorlása során kötelesek tiszteletben tartani a Chartában foglalt jogokat és betartani az abban foglalt elveket, valamint előmozdítani azok alkalmazását.

Véleményeztük az új állami beruházási törvényjavaslatot, tedd meg te is!

A Nagy Tavak és Vizes Élőhelyek Szövetsége hívta fel figyelmünket rá, hogy a kormány 8 napra közzétette észrevételezésre az új állami beruházási törvényjavaslatát. Január 20-ig lehet észrevételeket beküldeni, erre bátorítunk mindenkit, főképp azokat a civileket, akik saját környezetükben szembesülnek állami nagyberuházási tervekkel, és tiltakoznak azok környezeti károkozása ellen.

Két év korrupciója egy jelentésben

A jogállam eróziója és a korrupció közpolitikai eszközzé emelése Magyarországon egyszerre, egymással szoros összefüggésben történik, többnyire valamilyen közérdekű cél mögé rejtve. Az elmúlt két évben e közérdekű cél a járvány elleni védekezés volt. A K-Monitor és a Társaság a Szabadságjogokért ezt a folyamatot dokumentálta az elmúlt két évben. E munkának az összefoglaló és záró jelentése a 2020 márciusától 2022 márciusáig tartó időszakot öleli fel. Jelentésünkben bemutatjuk az elmúlt két év legjelentősebb átláthatatlanságot fokozó és korrupció elleni fellépést nehezítő változásait, költségvetési visszásságait, a közvagyon kiszervezését és az ellenzéki önkormányzatokat aránytalanul hátrányosan érintő intézkedéseit.

Fővárosi Törvényszék: jogellenesen rejtegeti az EMMI az egészségügyi szakpolitikai programokat

A Háttér Társaság a TASZ közreműködésével indított pert az Emberi Erőforrások Minisztériumával (EMMI) szemben, mivel az nem volt hajlandó kiadni az évekkel ezelőtt elfogadott egészségügyi szakpolitikai programokat, arra hivatkozva, hogy azok döntéselőkészítő adatnak minősülnek. A Fővárosi Törvényszék szerint azonban az EMMI ezt nem tudta megfelelően bizonyítani, ezért az adatok kiadására kötelezte a minisztériumot.

Itt a K-monitor és a TASZ hatodik korrupciófigyelő jelentése

Hatodik jelentésünk a 2021. októbere és 2021. decembere/januárja közötti időszakot tekinti át. Bemutatjuk, hogy:

Megszerezte és nyilvánosságra hozza a TASZ az Elios-jelentést

A Társaság a Szabadságjogokért (TASZ) az Eleven Gyál civil csoportot képviselve megszerezte az Elios közvilágítási beruházásaival kapcsolatos visszaéléseket feltáró vizsgálati jelentést. A jelentést közzéteszi a szervezet, hogy a sajtó feldolgozhassa, és így a széleskörű nyilvánosság is értesülhessen arról, milyen következtetésekre jutott az Európai Csalásellenes Hivatal (OLAF) Tiborcz István cégének korrupciógyanús ügyeivel kapcsolatban.

A jelentés itt érhető el.

Alkotmánybírósághoz fordultunk az uniós források elköltésének átláthatóságáért

Oknyomozó újságírók és közérdekű adatperek nélkül nem derülne fény a közpénzek elköltésének titkos útjaira - de van úgy, hogy még velük sem. Pedig az állam köteles átláthatóan működni és nyilvánossá tenni polgárai számára a közpénzekkel való gazdálkodást. Azonban ahelyett, hogy minél követhetőbbé tenné a közpénz útját, egyre inkább ellehetetleníti annak megismerését.

Ezért több ügyben is jogi képviseletet nyújtunk a Direkt36 egykori újságírójának, Zöldi Blankának, aki éveken keresztül próbált információt szerezni különböző, közpénzekből létrejött beruházásokról. Egymásnak ellentmondó bírói ítéletek születtek arról, hogy meddig követhető a közpénzzel való költekezés és egyáltalán közpénz-e az uniós forrás az alvállalkozók kezében. Most több éves pereskedés után az Alkotmánybírósághoz fordultunk az újságíró képviseletében, hogy az uniós források hazai beruházásokban való átláthatóságát teljes terjedelmében érvényesítsük.

Már 2016-ban megpróbálta a kormány a közvagyon MNB-alapítványi kiszervezésével titkosítani a közpénzek elköltését, azonban az Alkotmánybíróság akkor fellépett ellene, kimondva, hogy nem fosztja meg a közpénzt “közpénz-jellegétől” az alapítványosítás, azok átláthatóságát továbbra is garantálni kell, mert ez közérdek. Tehát a “közalapítványoknak” is átláthatóan kell működniük, azok felé bárki fordulhat közadatigényléssel is. A kormány azonban azóta is egyre rafináltabb módokon igyekszik eltüntetni a közpénzeket. 2020 végén Alaptörvény-kiegészítéssel próbálta szűkíteni a közpénz fogalmát azzal, hogy belefoglalta: “közpénz az állam bevétele, kiadása és követelése”. Azonban a kiegészítés nem törölte el az Alaptörvény többi rendelkezését, ezért továbbra is minden közpénzekkel gazdálkodó szervezet köteles a nyilvánosság előtt elszámolni, a közpénzekre vonatkozó adatok pedig közérdekű adatok. Így végső soron a bíróságok feladata az Alaptörvény kikényszerítése: a közérdekű adatokat visszatartó szerveket perben kötelezni az adatok nyilvánosságra hozatalára. De a bírói döntés sem mindig elég: egyik ügyünkben a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. 2017 óta tagadja, hogy kezelné bizonyos beruházások építőanyagaira vonatkozó adatait, és hiába kötelezte a bíróság a céget az adatok kiadására, a végrehajtást máig akadályozza, adat tehát továbbra sincs.

A nem megfelelő szabályozás is korlátja az adatokhoz való hozzáférésnek. A közérdekű adatok kiadását szabályozó Infotörvény hiányossága miatt egy másik ügyünkben, ahol a Strabag Általános Építő Kft. nem adta ki a beruházási adatokat, a Fővárosi Ítélőtábla az Alkotmánybírósághoz fordult, ugyanis a jelenlegi szabályozás nem ad garanciát arra az esetre, ha egy nem közfeladatot ellátó, de ugyanúgy közpénzből gazdálkodó cég tagadja meg a közpénzekre vonatkozó tájékoztatást. Az Alkotmánybíróság megállapította, hogy így alkotmányellenes a törvény: 2020. végéig adott időt a parlamentnek a mulasztás orvoslására, azonban hiába írunk már 2022-t, még mindig semmit nem tett az Országgyűlés.

A leginkább aggályos viszont az, hogy a bíróságok eltérően értelmezik, hogy milyen mélységig kell átláthatónak lennie a közpénzek felhasználásának. Leginkább a Mészáros és Mészáros Kft-vel szembeni perünk mutat erre rá, melyben a megtagadott adatok kiadásával kapcsolatban hat bírói ítélet is született, eltérő végkövetkeztetésekkel. Az ügyben az elmúlt évek legjelentősebb infrastrukturális beruházásairól, több tíz milliárd forintból finanszírozott út- és vasútépítéseiről kért a cégtől a Direkt36 újságírója adatokat. Ezek a projektek közpénzből, az Európai Unió támogatásával valósultak meg. Az eddigi kutatások szerint az ügyben érintett projektek esetében több ízben a legfelső politikai körökhöz családi- és baráti szálakon kötődő vállalkozók szállítottak építőanyagot, több száz millió forintnyi fizetség ellenében. A látható állampolgári figyelem és érdeklődés ellenére azonban a magyar állam jelenleg is olyan alapvető információkat titkol a projektekkel kapcsolatban, mint hogy pontosan milyen építőanyagokból, milyen minőségben valósították meg a beruházásokat, és ezért pontosan mely cégek és mennyi fizetséget kaptak.

Az ügyben első- és másodfokon úgy döntött a bíróság, hogy nem lehet a céggel szemben bírósághoz fordulni, majd a Kúria megállapította, hogy lehet, és új eljárásra utasította az elsőfokú bíróságot. Az új eljárás három szakaszában pedig három különböző álláspont érvényesült. Az elsőfokú bíróság szerint az új Alaptörvény-kiegészítés miatt az uniós forrás nem közpénz, így annak a megismerése nem lehetséges. A másodfokú bíróság szerint megismerhető az adat, mert az Infotörvény szerint közérdekből nyilvános adat az uniós forrás felhasználásával kapcsolatos adat. A Kúria mégis elutasította az adatigény érvényesítését, mert szerinte az alvállalkozók olyan szintjét képezik a szerződéses kapcsolatoknak, melyre nem terjed ki az adatszolgáltatási kötelezettség még akkor sem, ha a Mészáros és Mészáros Kft. feléjük részben vagy egészben európai uniós forrásból teljesíti a kifizetést. A Kúria hasonlóan húzta meg a vonalat a Strabag Rail Kft-vel szembeni ügyben is, ami alapján a Strabag is csak az államháztartás irányába felel a nyilvánosságnak, az alvállalkozóival kötött szerződések adatai nem ismerhetőek meg, hiába teljesíti részben vagy egészben európai uniós forrásból a kifizetéseket. Ebben az ügyben fordultunk most az Alkotmánybírósághoz.

A Kúria a kormány 2016-os törekvéséhez hasonlóan egy bizonyos szinten megállítja a közpénz követhetőségét. Pedig akkor átlátható egy beruházás, ha az elejétől a végéig az, a folyamatban nem veszti el a közpénz a közpénz jellegét, ahogyan ezt az Alkotmánybíróság egyszer már kimondta. Most azt kérjük az Alkotmánybíróságtól, hogy biztosítsa az újságíró tájékozódását szemben azzal a precedenssel, melyben a Kúria kimondta, hogy a Mészáros és Mészáros Kft. alvállalkozói kifizetései nem minősülnek közpénznek, és állapítsa meg, hogy az uniós forrásokból megvalósuló beruházások közpénznek minősülnek (hiszen az állam, a tagállam bevételei), valamint megismerhetőségük önmagában is közérdeket szolgál (jogunk van tudni, hogy az EU forrásai hogyan hasznosulnak).

Az Alkotmánybíróság előtt a feladat, hogy a demokratikus átláthatóság védelmében az információszabadság érvényesítésével áttörje a Kúria által önkényesen épített gátat. A közpénz ugyanis a közé, jogunk van tehát megismerni a sorsát és számonkérni az államon az utolsó fillérig, ahogyan az újságíróknak joguk van tájékoztatni az állampolgárokat az állami költekezésekről. Az átláthatóság és a sajtó szabadsága kiemelt közérdek.


Az Átlátszó, a K-Monitor és a TASZ együtt sürgetik a Bizottságot és az EU Csalás Elleni Hivatalát, hogy adják ki az Elios jelentést

Egy gyáli civil aktivista pert nyert, amelyben elérte, hogy az Európai Csalás Elleni Hivatalnak (OLAF) ki kell adnia az Orbán Viktor magyar miniszterelnök veje által elkövetett visszaélésekről szóló jelentést. EU-s és hazai jogvédő szervezetek most arra szólítják fel az Európai Bizottságot és az OLAF-ot, hogy haladéktalanul hajtsa végre az ítéletet.

Korrupciófigyelő: Átláthatatlan költekezéssel vág neki a kormány a választási évnek

A kormány változatos eszközöket vet be azért, hogy a favorizált klientúra és politikai osztály megélhetése egy esetleges kormányváltás esetén se kerülhessen veszélybe. Itt a K-Monitor és a TASZ ötödik, negyedéves Korrupciófigyelő jelentése.

És lőn világosság – Nem lehet eltitkolni az Elios-botrányt kivizsgáló OLAF-jelentést

A Társaság a Szabadságjogokért (TASZ) sikerre vitte az Eleven Gyál civil csoport ügyét, amely az Európai Unió Törvényszékén perelte be az Európai Bizottságot az Elios közvilágítási beruházásaival kapcsolatos visszaéléseket feltáró vizsgálati jelentés kiadásáért.

Épül a Fidesz mélyállama – itt a negyedik Korrupciófigyelő jelentés

Informális személyes kapcsolatok hálózatán keresztül betonozza be hatalmát a kormánypárt.

Korrupciófigyelő: Teljes ágazatok kerülnek a kormány klientúrájának befolyása alá

A felsőoktatás mellett szinte észrevétlenül került kormányközeli kezekbe a magyar gázszolgáltatás jelentős része, a bankszektor egy újabb szelete, és folyamatban van az állami koncessziók központosított kiszervezése is. Itt a K-Monitor és a TASZ harmadik Korrupciófigyelő jelentése.