Tovább korlátozná az információszabadságot egy törvényjavaslat

Ismeretes, hogy a kormánynak a költségvetést megalapozó törvényjavaslatában szerepel egy szakasz, amely szerint nem ismerhető meg „köztulajdonban álló gazdasági társaság, valamint az általa irányított vállalkozás üzleti tevékenységével kapcsolatos azon adat”, amelynek nyilvánossága a vállalat számára piaci sérelmet okozna. A TASZ a törvényjavaslatban szereplő szabályok egy részével sok hasonlóságot mutató, a  postatörvénybe írt szabályokat is alkotmányellenesnek tartotta, ezt az Alkotmánybíróságnak címzett amicus indítványában részletesen ki is fejtette. 

Az Alkotmánybíróság a postatörvény módosítását nem találta Alaptörvény-ellenesnek, ennek ellenére a TASZ a korábbi álláspontját fenntartva a következőket jegyzi meg.

1.    A javasolt korlátozás messze túltesz az információszabadság-törvény jelenlegi nyilvánosság-korlátozási szabályain.

A most megismerhetővé vált törvényjavaslat  kifejezetten a köztulajdonban álló gazdasági társaság, valamint az általa irányított vállalkozás üzleti tevékenységével kapcsolatos adatokra vonatkozik, és az üzleti tevékenységűk szempontjából aránytalan sérelem, vagy a gazdasági, piaci érdekeinek sérelme esetére állapítja meg a nyilvánosságkorlátozást.  A törvényjavaslat  lehetővé teszi a központi és a helyi önkormányzati költségvetés, illetve az európai uniós támogatás felhasználásával, költségvetést érintő juttatással, kedvezménnyel, az állami és önkormányzati vagyon kezelésével, birtoklásával, használatával, hasznosításával, az azzal való rendelkezéssel, annak megterhelésével, az ilyen vagyont érintő bármilyen jog megszerzésével kapcsolatos adat eltitkolását is, amennyiben az a köztulajdonban álló gazdasági társaság, valamint az általa irányított vállalkozás üzleti tevékenysége szempontjából aránytalan sérelmet jelentene, vagy gazdasági, piaci érdekeit sértené. Az Infotv. 27. § (3) bekezdése alapján erre nem lenne lehetőség.

2.    Az új nyilvánosságkorlátozás alkotmányosan nem igazolható.

Az állam és különböző képviselői  jogait a jogszabályok általában, más jogalanyokhoz hasonlóan védelemben részesítik, hiszen – nem alapjogi értelemben – ezek is jogalanyok. E védelemben részesített jogaik azonban nem morálisan igazolt emberi jogok, ezért ha ezek valaki más alapjog-gyakorlása folytán szenvednének sérelmet, abban az esetben a jogrendszer nem biztosít védelmet számukra. Sérelmet szenvedett jogaiknak meg kell hajolniuk a velük konfliktusba került alapjogok előtt. Érdekeik vagy jogaik védelme a szabadságjogoknak a törvényjavaslatban megjelölt módon történő korlátozását nem igazolhatja.

3.    Az információszabadság érvényesülése valójában nem korlátozza, hanem szolgálja a nemzetgazdaság érdekeit.

Alapvetően hibásnak tartjuk az információszabadság ilyen szembeállítását a nemzetgazdasági érdekekkel. A nemzetgazdasági érdekeknek az információszabadság érvényesülése nemhogy nem gátja, hanem éppen előmozdítója. A nemzeti vagyonnal való átlátható gazdálkodás nem aláássa, hanem éppen szolgálja a nemzetgazdaság érdekeit.

Részletes állásfoglalásunkat itt olvashatja. 

Megosztás

Kapcsolódó hírek

A Közlönykiadó magyarázza a jogerős ítéletet

A Magyar Hivatalos Közlönykiadó március 3-án néhány órával az ítélethirdetés után közleményt juttatott el e-mailben a TASZ-hoz. Tudomásunk szerint a közleményben megszólított sajtóorgánumok nem hozták le a Közlönykiadó magyarázatát, így mi tesszük azt közkinccsé.

Pert nyertünk a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő ellen

Jogerősen pert nyert a K-Monitor és a TASZ a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő ellen, így az MNV a Fővárosi Ítélőtábla döntésének megfelelően köteles kiadni a Volánbusz 2005-ös buszbeszerzését vizsgáló 2010-es jelentést. Ezzel végre kiderülhet, milyen körülmények között került sor a nemzetközi botrányokkal övezett busztenderre.

Bíróság előtt a közérdek súlya

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Infotv.) közérdekűség tesztet vezetett be, melynek az a lényege, hogy egyes esetekben csak akkor lehet a közérdekű adat kiadását megtagadni, ha ahhoz nagyobb súlyú közérdek fűződik, mint az igény teljesítéséhez. A TASZ egyik kiemelt célja, hogy az Információszabadság Program keretében olyan stratégiai pereket folytasson vagy nyújtson hozzájuk segítséget, melyek középpontjában ez a kérdéskör áll.