Magunkról

A Társaság a Szabadságjogokért 1994-ben Budapesten alakult jogvédő és jogfejlesztő non-profit szervezet. Államhatalmi szervektől és pártoktól függetlenül működik, pénzügyi forrásait nagyrészt alapítványok biztosítják, tevékenységét nagytekintélyű tanácsadók segítik.

Mik a céljaink?

A Társaság a Szabadságjogokért fő célkitűzése, hogy az Alkotmányban és a nemzetközi egyezményekben deklarált alapvető jogok és jogelvek érvényesüljenek Magyarországon. Tevékenységünket olyan jogterületekre összpontosítjuk, ahol gyakoriak a jogsértések, és az áldozatok különösen kiszolgáltatott helyzetben vannak.

A Társaság figyelmet fordít a személyi szabadság, az emberi méltóság, a magánszféra védelmére. Arra törekszik, hogy az állam csak különösen súlyos indokkal, elkerülhetetlen mértékben, és csak törvény alapján, megfelelő eljárási garanciák mellett korlátozza az alapvető jogokat. Különös figyelmet fordítunk:

* a személyes adatok védelmére és a közérdekű adatok nyilvánosságára
* a betegek jogaira, a HIV-pozitív személyek jogaira
* a kábítószerfogyasztók jogaira
* a hatóságok szabadságkorlátozó jogosítványaira és intézkedéseire.

Vezérlőelvünk, hogy a polgárok maguk rendelkezhessenek személyes adataik felhasználásáról, ugyanakkor a közélet dokumentumait mindenki megismerhesse.
Kiemelt figyelmet fordítunk azokra az esetekre, amikor az egészségügyi adatok bizalmas kezelése kerül veszélybe.

Feladatunknak tartjuk, hogy előmozdítsuk azon törvények megalkotását, melyek biztosítják, hogy az állampolgárok szabadon dönthessenek arról, hogy egy gyógykezelést vállalni akarnak-e. Az egészségügyi törvénybe foglalt jogok, úgymint a tájékoztatáshoz és a beleegyezéshez való jog, a kezelés visszautasításához való jog, a kapcsolattartás joga, valamint az egészségügyi adatok bizalmas kezeléséhez fűződő jog, a gyakorlatban maradéktalanul érvényesülhessenek.

Fontosnak tartjuk, hogy a HIV-pozitív emberek ne legyenek diszkriminációnak kitéve, sem munkahelyükön, sem az egészségügyi ellátásban, sem a társadalmi élet más színterein. Magyarország hagyjon föl az elavult járványügyi szabályok alkalmazásával a HIV-problémára: önkéntes együttműködésen alapuló tanácsadást, szűrést és gyógykezelést nyújtó intézmények lépjenek a hatósági kényszerrel végrehajtott kötelező szűrés és kezelés helyébe.

A TASZ elutasítja a drogbetegek és az alkalmi drogfogyasztók elleni büntetőjogi fellépést. Megítélésünk szerint nem a rendőri szigor fokozása, hanem a korrekt tájékoztatás, a megelőzés, a gyógyítás, és a rehabilitáció támogatása segíthet a drogprobléma megoldásában. Fokozott figyelemmel kísérjük a zárt intézetekben lévők (letartóztatottak, elítéltek, pszichiátriai gyógykezeltek, stb.) jogainak korlátozását, valamint az állami hatóságok szabadságkorlátozó jogosítványait és mindennapi intézkedéseit.

A TASZ fő tevékenységei


A TASZ a jogvédelem terén:

* ingyenes jogi tanácsadást nyújt az alapvető jogaikban sérelmet szenvedett betegek és drogfogyasztók számára, valamint felvilágosítást ad adatvédelmi kérdésekben
* precedens jellegű ügyekben ingyenes jogi képviseletet biztosít betegek, kábítószerfogyasztók, valamint adatvédelmi jogaikban sérelmet szenvedett személyek részére

Jogsegélyszolgálatunk 1995 óta működik, melyet eddig mintegy négyezren kerestek fel. Vannak, akik csak a jogi helyzetet szeretnék megismerni, vannak, akiket súlyos sérelmek értek.
Irodánkban a hét minden napján telefonon válaszolunk a témáinhoz tartozó jogi kérdésekre. Az ügyfélfogadáson ügyvéd munkatársaink fogadják az arra rászorulókat. Az egyszerűbb esetekben szóbeli tájékoztatást adunk a jogszabályokról és a szakmai tapasztalatainkról. Olykor az ügy jellege miatt más jogvédő szervezetet vagy ügyvédet ajánlunk a hozzánk fordulónak. Számos esetben pedig ügyvédeink vállalják a jogi képviseletet: védelmet a büntetőeljárásban, beadványok megírását, képviseletet a bíróságokon.

A TASZ a jogfejlesztő tevékenysége során:

kezdeményezi jogszabályok megalkotását, módosítását, a jogalkalmazási gyakorlat megváltoztatását

* felhívja a figyelmet az emberi jogi szempontok érvényesítésére a jogszabályok szakmai előkészítése során
* megjelenteti a TASZ-álláspont című kiadványt a törvényjavaslatok parlamenti vitájakor
* együttműködik a hazai és külföldi emberi jogi szervezetekkel

Jogfejlesztő tevékenységünk lényege, hogy a szabadságjogokat sértő jogszabályok megváltoztatása, illetve új törvények megalkotása érdekében lépünk fel, a hatóságok jogsértő gyakorlatát bíráljuk. Szakvélemények elkészítésével bekapcsolódunk a jogalkotási folyamatba, beadványokkal fordulunk a különböző állami fórumokhoz. A tevékenységi körünkbe eső új jogszabályok megalkotását folyamatosan nyomon követjük. A TASZ Álláspontok kialakításakor az adott téma elismert szakértőivel konzultálunk.


A TASZ a nyilvánosság előtt:

a jelentősebb jogesetekről tájékoztatja a közvéleményt (ügyfeleinek anonimitást biztosít)

* tájékoztató kiadványokat készít jogpolitikai kérdésekben
* működéséről összefoglaló kiadványokat ad ki
* tevékenységéről információkat közöl az Internet-honlapján
* vitafórumokat rendez adatvédelmi, betegjogi, drogpolitikai kérdésekben

Munkatársaink gyakran nyilatkoznak újságokban, szerepelnek tévévitákban. Az általunk képviselt témákban rendszeresen vállalunk előadásokat nemzetközi és hazai konferenciákon, képzéseken. Témáink hosszabb kifejtésére tanulmányokat jelentetünk meg szakfolyóiratokban.
Olyan nemzetközileg elismert szervezetekkel kerültünk rendszeres kapcsolatba, mint az American Civil Liberties Union, az információszabadságért szerveződött angliai Campaign for Freedom of Information, az ártalomcsökkentő drogpolitikát hirdető Drug Policy Foundation, a kelet-európai jogfejlesztő szervezeteket egybekapcsoló Public Interest Law Initiative. Ezenfelül sikerült a környező kelet-európai országokban is partner szervezetekre találnunk.

Kiadványaink

Az elmúlt években számos szórólapszerű füzetet jelentettünk meg. Ezeket a könnyen kézbevehető, fontos információkat tartalmazó kiadványokat ingyenesen terjesztjük. Emellett olyan kiadványokat is megjelentetünk, amelyek a tevékenységi területeinkkel kapcsolatosan felmerülő kérdések elméleti jellegű bemutatását hívatottak szolgálni. Ezek a kiadványok egyrészről saját kutatásaink eredményeit illetve általunk felkért, neves szakemberek munkáit tartalmazzák, másrészről az eddigi általunk szervezet TASZ konferenciák előadóinak írásait közlik.

Működésünk során elsősorban azt tartjuk szem előtt, hogy a szabadságjogok olyan alapvető jogok, amelyek emberi mivoltunknál fogva illetnek meg bennünket, mindenkit egyenlően, bármilyen megkülönböztetés nélkül. E jogokat nem az állam teremti, de köteles őket tiszteletben tartani. Arra törekszünk, hogy az állam csak különösen súlyos indokkal, a lehető legkisebb mértékben és megfelelő garanciák mellett korlátozza az alapvető jogokat.

Szervezeti felépítés

A Társaság a Szabadságjogokért az 1989. évi II. törvény alapján létrejött országos működésű társadalmi szervezet. A TASZ 2002 januárjától az 1997. évi CLVI. törvény alapján közhasznú szervezetként működik.

A szervezet tagja lehet minden természetes és jogi személy, aki vállalja, hogy a szervezet alapszabályában megállapított tagsági követelményeknek eleget tesz, és a közgyűlés őt tagjai sorába felveszi. A szervezetnek nem magyar állampolgár is lehet tagja. A szervezetbe új tag felvétele a közgyűlésen történik az ügyvivői testület javaslata alapján.
A szervezet legfőbb tanácskozó és döntéshozó szerve a közgyűlés, melynek ülései nyilvánosak.
A közgyűlésen minden tag tanácskozási és szavazati joggal részt vehet. A közgyűlést az ügyvivői testület javaslata alapján a szervezet elnöke hívja össze, legalább évente egy alkalommal. A közgyűlés a tagok közül titkos szavazással öt főből álló ügyvivői testületet választ. Minden ügyvivő jogosult a szervezet képviseletére és a szervezet ügyeinek intézésére.

Megosztás