A rászoruló tartson rendet vagy haljon éhen – üzenik egyes önkormányzatok

Hiába szűnt meg a korábbi – szerintünk alkotmányellenes – törvényi felhatalmazás, több helyi önkormányzat továbbra is csak a tiszta udvarú, rendes házak lakóinak nyújt szociális támogatást. Az ilyen helyi szabályok a TASZ szerint törvény- és alkotmányellenesek, ezért több rendelet felülvizsgálatát is kértük az illetékes kormányhivataltól.

A szociális törvény ún. „tiszta udvar, rendes ház” klauzulájának alkotmányellenességére még 2012. őszén hívtuk fel az alapjogi biztos figyelmét. A támadott törvényi rendelkezés arra hatalmazta fel a települési önkormányzatokat, hogy az aktív korúak ellátására, valamint a lakásfenntartási támogatásra való jogosultság feltételeként rendeletben a lakókörnyezet rendezettségét is előírják. A törvény szerint e feltétel magában foglalhatta nemcsak az életvitelszerűen lakott ingatlan udvara és kertje, valamint a kerítéssel kívül határos terület, járda, hanem a lakás vagy a ház tisztán tartásának kötelezettségét is, valamint az ingatlan állagának és rendeltetésszerű használhatóságának és higiénikus állapotának biztosítását.

Szabó Máté korábbi alapjogi biztos – egyetértve álláspontunkkal – úgy gondolta, a magánszférához való jog szempontjából aggályos az a rendelkezés, amely alapján a hatóság nemcsak az ingatlan előtti területet és az udvart, hanem a ház, illetve a lakás belsejének rendezettségét és tisztaságát is ellenőrizheti. A jogállamiság, és az abból levezethető jogbiztonság elve pedig azért sérült, mert a törvény – túlságosan széles, bizonytalan megfogalmazásával – teret engedett a szubjektív értékelésnek, önkényes hatósági jogalkalmazásnak. A szabályozás továbbá összeegyeztethetetlen volt a szociális biztonsághoz való joggal, mert a támogatásra szorultak egy, a rászorultságtól független körülmény miatt eshettek el az emberi méltósághoz való jogból következő megélhetési minimumot biztosító támogatástól. Végül az Alaptörvény II. cikkének sem feleltek meg a rendelkezések az alapjogi biztos szerint, mivel az érintettek emberi méltósága is sérült azáltal, hogy a szabályok lehetőséget teremtettek az önkormányzatoknak arra, hogy a szociális ellátást kérelmezők életmódját, életvezetését a belső magánszférájukban ellenőrizzék, ezzel összefüggésben szenzitív adatokat gyűjtsenek.

Az alapjogi biztos a fentiek miatt 2013. augusztusában kérte az Alkotmánybíróságtól a szociális törvény szóban forgó felhatalmazó rendelkezésének utólagos normakontrollját.

Az Alkotmánybíróság azonban egészen 2015. áprilisáig nem bírálta el az indítványt, 2015 áprilisa óta pedig a szociális törvény nem tartalmazza a fenti törvényi felhatalmazást, tehát azt az AB már nem is fogja elbírálni.

Az Alaptörvény 32. Cikke értelmében a helyi önkormányzat törvény által nem szabályozott helyi társadalmi viszonyok rendezésére, illetve törvényben kapott felhatalmazás alapján alkothat rendeletet. Az önkormányzati rendelet más jogszabállyal ellentétes nem lehet.

Tehát, a TASZ álláspontja szerint egyértelmű, hogy – a törvényi felhatalmazás hiányában – a helyi önkormányzatok már nem köthetik a rászorultságtól függő pénzbeli ellátást (települési támogatást, lakásfenntartási támogatást) ahhoz, hogy az ellátott tisztán tartja-e udvarát vagy házát. Ez ugyanis nem rászorultságot tükröző feltétel, épp ellenkezőleg: a rászorultaknak sokszor hiányoznak azok az anyagi lehetőségeik, amelyek a helyi rendeletekben előírt tisztasági és higiéniás feltételek biztosítását lehetővé teszik.

A Kúria joggyakorlata értelmében pedig önkormányzati rendeletben felhatalmazás hiányában nem lehet a szociális támogatás feltételévé tenni nem szociális célú szempontokat (Köf.5.051/2012/6., Köf.5.008/2013/8., Köf.5.051/2014/3. számú határozat).” A Kúria szerint továbbá ha egy önkormányzati szociális juttatáshoz, támogatáshoz való hozzáférés nem szociális szempontokat tükröz, akkor alappal vethető fel, hogy a szabályozásnak nincs legitim célja.” (Köf.5.017/2015/3. határozat)

A TASZ álláspontja szerint tehát az ilyen helyi rendeleti szabályok – csakúgy, mint a korábbi törvényi felhatalmazás - sértik a magánszférához való jogot, a szociális biztonsághoz való jogot, az emberi méltósághoz való jogot, a törvényi felhatalmazás hiányában pedig formailag is alkotmányellenesek.

Ezért támadtuk meg például korábban a miskolci szociális rendeletet, illetőleg újabban a sátai és a tiszavasvári szociális rendelet vonatkozó passzusait. A sátai beadvány itt, a tiszavasvári beadvány itt olvasható. A Kormányhivatalok válaszát honlapunkon nyilvánosságra fogjuk hozni.

Megosztás

Kapcsolódó hírek

Diszkriminatív adórendeletet semmisített meg a Kúria

A Kúria döntése szerint alapjogokat sért az a helyi adórendeleti szabályozás, amely éppen a szociálisan rászorult emberek jól körülhatárolható csoportját kötelezné a települési adó megfizetésére. Beadványunk vezetett el ahhoz, hogy a Kúria az önkormányzat trükközése miatt elnyúló eljárás végén kimondja: nem vethető ki olyan adó, ami egy csoport célzott elüldözését szolgálná egy településről.

Miskolc függessze fel a kilakoltatásokat!

A cigányellenes politika abbahagyására, a miskolci Számozott utcák lakóinak emberhez méltó elhelyezését szolgáló intézkedési terv mielőbbi kidolgozására, valamint a kilakoltatások felfüggesztésére szólítja fel a városvezetést a Miskolci Roma Nemzetiségi Önkormányzat, a Roma Parlament elnöke, több jogvédő civil szervezet és független szakember.

A szülőket nem lehet arra kényszeríteni, hogy válasszanak a gyerekük és az igazuk között

Az utóbbi hónapokban meglepődve, majd egyre nagyobb felháborodással tapasztaltuk, hogy több megye gyámhivatalában félretájékoztatják az ügyfeleket. Azt állítják a szülőknek, hogy ha kiállnak a jogaikért, nem kaphatják vissza a gyerekeiket. A legkiszolgáltatottabb szülők ilyen fokú félretájékoztatását nehéz másnak látni, mint hatalommal való súlyos visszaélésnek. A hatósági gyakorlat ellen pert kezdeményeztünk, és emellett kértük az Emberi Erőforrások Minisztériumát (EMMI), hogy adjon iránymutatást a gyámhivatalok részére, megtehetik-e ezt az ügyfeleikkel. Friss állásfoglalásában nekünk adott igazat a minisztérium.