A TASZ választási monitoring tevékenységének Etikai Kódexe

0. A választási monitoring tevékenységek célja

A TASZ Választási Jogi Programjának részeképp -- többek között -- választási monitoring tevékenységet végez. A TASZ választási monitoring tevékenysége kizárólag a következő célokat szolgálja:

 1. A demokrácia, jogállamiság helyzetének, a választások szabad és tisztességes mivoltának szakmailag igényes, adatokkal alátámasztott értékelése;

 2. A választási szervek, a döntéseiket felülvizsgáló bíróságok, valamint a választási eljárásban vagy a választási eljárással összefüggő ügyekben eljáró Alkotmánybíróság pártatlanságának, függetlenségének, döntésük szakmaiságának értékelése;

 3. A választási szabályozásnak hatásának értékelése a hazai társadalmi-gazdasági-politikai kontextus ismeretében;

 4. A fentiek tükrében a választási rendszer és eljárás megreformálására vonatkozó, szakmailag megalapozott javaslatok, ajánlások készítése.

 5. A jogtudomány számára, a magyarországi választási szabályozáshoz kapcsolódó ill. a választási eljárásban kialakuló joggyakorlat tudományos igényű feldolgozását lehetővé tevő források létrehozása.

A TASZ e célok előmozdítására az alapító okiratában lefektetett célokkal összhangban,  kizárólag közérdekből törekszik, a hazai demokrácia állapotának javítása érdekében.

1. Függetlenség

A TASZ választási monitoring tevékenységét a választási verseny szereplőitől (jelöltek, jelölő szervezetek) és a választási szervektől, választási jogvitákat eldöntő és a választási eljárásban alapjogi bíráskodást végző bíróságoktól függetlenül végzi. A TASZ választási monitoring tevékenységének független működése nem zárja ki a TASZ Választási Jogi Programjának választási szervekkel, bírósággal való együttműködését a választópolgárok jogérvényesítése és a demokratikus jogállamiságot előmozdító jogfejlesztés érdekében, amely együttműködésről a nyilvánosság tájékoztatást kap. A TASZ a választási eljárásban kizárólag a fent megjelölt közérdekű célokkal összhangban lát el jogi képviseletet, a nyilvánosság számára átláthatóvá téve bármely jelölt vagy jelölő szervezet jogi képviseletét.

2. Pártatlanság

A TASZ választási monitoring tevékenységének célja nem pártérdekek előmozdítása, hanem a közérdek és a jogtudomány szolgálata a megfigyelt választási eljárások szakmailag megalapozott értékelésével. Ezért a TASZ választási monitoring tevékenysége elfogulatlanul értékel, a választási verseny szereplőivel kapcsolatos bármiféle érdekegyezésre vagy érdekellentétre, szimpátiára vagy ellenszenvre való tekintet nélkül, legyen szó akár a TASZ mint szervezet, akár a monitoring tevékenységben részt vevő természetes személyek (a továbbiakban: "megfigyelő") személyes érdekeiről és szimpátiáiról. A TASZ jelöltektől, jelölő szervezetektől nem fogad el támogatást, és nem támogat jelölteket, jelölő szervezeteket. A TASZ választási monitoring tevékenységének megfigyelői a megfigyelt választási eljárásba nem avatkoznak be. Nem minősül beavatkozásnak a választási eljárást mint közügyet érintő egyéni vagy csoportos véleménynyilvánításhoz, a tudományos kutatás szabadságához fűződő alapvető alkotmányos jog gyakorlása. A TASZ-szal munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló, választási eljárásban jogi képviseletet nyújtó személyek megfigyelési tevékenységet nem végezhetnek.

3. Szakmaiság, időszerűség

A választási rendszer, eljárás, a választások eseményeinek értékelése következetes, objektív, nem politikai, hanem (alap)jogi mérce alapján történik. A TASZ választási monitoring tevékenységének eredményeiről, megállapításairól, és ezekből következő javaslatairól kellő időben tájékoztatja a nyilvánosságot és a megfelelő állami szerveket – figyelemmel a leírt, értékelt tények tisztázásához szükséges időre, valamint ésszerű időt hagyva a javaslatok címzettjeinek a megfogalmazott javaslatok gyakorlatba történő átültetésére, a megfogalmazott szakmai kritikák feldolgozására és a bennük aggályosnak talált szabályozás vagy gyakorlat orvoslására.

4. Nyilvánosság

A TASZ választási monitoring tevékenysége folytatásáról, céljáról, szempontjairól tájékoztatja a nyilvánosságot. A monitorozás főbb megállapításait, eredményeit, javaslatait nyilvános jelentésben foglalja össze. A választási monitoring tevékenységéről és eredményeiről a TASZ kijelölt munkatársai tájékoztatják a nyilvánosságot. A monitoring tevékenységben részt vevő esetleges további természetes személyek tartózkodnak a TASZ választási monitoring tevékenységét érintő nyilvános véleménynyilvánításról, továbbá a nyilvánosság bármiféle tájékoztatásától a megállapítások, eredmények és javaslatok hivatalos közlése előtt.

5. Jogszerűség

A TASZ választási monitoring tevékenysége során kizárólag jogszerű eszközöket vesz igénybe. Megállapításait, értékeléseit kizárólag jogszerűen megszerzett adatokra alapozza. Javaslatait a demokratikus jogállami intézményrendszer útján történő gyakorlatba ültetésre kínálja fel, a demokratikus jogállamiság szellemiségével összhangban.

6. Összeférhetetlenség

A megfigyelő

 • nem lehet a megfigyelt választási eljárás idején jelölt, sem párt tagja.

 • nem állhat munkavégzésre irányuló jogviszonyban – ideértve az önkéntes vagy gyakornoki munkavégzést is – jelölttel, párttal, jelölő szervezettel; sem választási szervekkel, vagy a választási szervek döntéseit felülvizsgáló rendesbíróságokkal, és az Alkotmánybírósággal sem. A megfigyelő a megfigyelt választási eljárás során nem láthatja el jelölt, jelölő szervezet jogi képviseletét sem a TASZ megbízásából, sem bárki más megbízásából, sem a választási eljárás valamely szakaszában, sem pedig a választási eljárástól független eljárásokban.

 • nem állhat politikai kinevezésen alapuló munkavégzésre irányuló jogviszonyban kormányzati, közigazgatási szervekkel, és nem tölthet be a megfigyelői tevékenysége idején választott politikai tisztséget sem.

Minden megfigyelő tevékenysége kezdetén nyilatkozik arról, hogy e tevékenységével összefüggésben összeférhetetlenségi ok nem áll fenn, és késedelem nélkül tájékoztatja a TASZ-t arról, ha e tekintetben helyzetében változás állna be. Az összeférhetetlenség esetleges beálltától a TASZ felfüggeszti a megfigyelő megfigyelési tevékenységét.

* * *

 • Az Etikai Kódex tartalmát megismertem és megértettem, magamra nézve kötelezőnek fogadom el az országgyűlési képviselők 2018. évi általános választásának választási eljárásában.

 • Kijelentem, hogy esetemben az Etikai Kódexben felsorolt összeférhetetlenségi okok egyike sem áll fenn. Ha e tekintetben változás állna be, arról késedelem nélkül tájékoztatom a TASZ választási monitoring tevékenységének koordinátorát.

 • Az Etikai Kódex értelmezését, az abban foglalt elvek és szabályok megsértését érintő vitákban a TASZ megindokolt döntését, valamint az elv- vagy szabály megsértését megállapító esetleges döntés esetén a TASZ által megállapított és megindokolt következményeket megfigyelői tevékenységemre nézve elfogadom.

Budapest, 2018. január 24.


Név:

Aláírás:

Megosztás

Kapcsolódó hírek

Indul a kampány, ezeket teheted meg te a társadalmi változásért!

Holnap hivatalosan is megkeződik az április 8-i országgyűlési választások kampánya. Összegyűjtöttük a kampányhoz kapcsolódó legfontosabb dátumokat, és ezekhez olyan eszközöket is rendeltünk, amelyekkel bárki tehet a csalások ellen és aktívan részt vehet a választási eljárásban.

Van beleszólásod: vegyél részt aktívan a közügyekben!

Szeretnéd a saját szemeddel látni, mit művelnek az önkormányzati képviselőid, de nem engednek be az ülésekre? Meg akarod mutatni másoknak is, mit gondol a helyi szemétlerakó létesítéséről a választott képviselőjük, de nem engednek felvételt készíteni az önkormányzati képviselő-testületi ülésről? Felszólalnál az óvodai férőhelyek hiánya miatt a közmeghallgatáson, de nem hagynak szóhoz jutni? Vagy esetleg már évek óta nem is volt közmeghallgatás a településeden? Új, helyi aktivistákat támogató 1x1-ünkben megmutatjuk, ezekben a helyzetekben – és még sok más hasonló helyzetben – mit tehetsz. Sőt: számos mintabeadványt is kínálunk Neked, hogy a helyi önkormányzat munkájának monitorozása során Téged ért jogsérelmekkel jogi ismeretek nélkül is könnyen fel tudd venni a harcot.

KISOKOS: Helyi önkormányzati aktivizmusról

Sok lehetőség van arra, hogy a lakosok a helyi közügyeket érintő politikai döntéshozatalban részt vegyenek. Az ötévente tartott önkormányzati választásokon és a kivételesen előforduló helyi népszavazáson kívül a helyi közösségek más eszközökkel is befolyásolhatják az őket érintő helyi kérdéseket. Ilyen további eszköz a közmeghallgatás is, amely közvetlen kapcsolatot teremthet a lakosok és a döntéshozók között. Ez az 1x1 abban abban igazít el, hogy a helyi szinten meghozott döntésekbe hogyan és milyen feltételek mellett szólhatunk bele a választásokon és a népszavazásokon kívül.